Budoucnost práce – zásadní význam má překonání nedostatku v oblasti dovedností

Ve stanovisku o budoucnosti práce, jež bylo přijato na březnovém plenárním zasedání, vyzval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) členské státy, aby se zaměřily na vzdělávání a odbornou přípravu a přizpůsobily své vzdělávací systémy potřebám trhů práce, které v současnosti prodělávají rychlé a dramatické změny způsobené novou digitální a průmyslovou revolucí.

Některé studie ukazují, že technologické změny povedou v některých odvětvích k vážným narušením modelů zaměstnávání a podnikání, přičemž až 9 % pracovních míst čelí v důsledku automatizace riziku zániku. Dalších 25 % pracovních míst by se mohlo přeměnit, neboť polovina jejich pracovní náplně se automatizuje. Současně budou vytvořena nová pracovní místa a očekává se, že devět z deseti budoucích pracovních míst bude vyžadovat digitální dovednosti.

Nezbytnými nástroji k tomu, aby se lidé mohli chopit budoucích pracovních příležitostí, jsou podle EHSV kvalitní základní vzdělávání, na vysokých standardech založená odborná příprava, celoživotní učení a zvyšování dovedností a rekvalifikace všech pracovníků.

EHSV vyjádřil své znepokojení, pokud jde o budoucnost zranitelných skupin v Evropě, k nimž patří lidé s nízkou kvalifikací. Vyzval Komisi, aby přijala nezbytná opatření, jež by zabránila jejich marginalizaci v důsledku jejich neschopnosti stačit tempu změn.

Stanovisko, jež bylo vypracováno na žádost bulharského předsednictví EU, bylo představeno na konferenci Překonání nedostatků v oblasti dovedností v zájmu růstu a tvorby pracovních míst – pohled podniků, konané 22. března v Sofii. (ll)