EHSV žádá, aby byla zachována dynamika při realizaci bankovní unie

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

EHSV vyzývá k tomu, aby byla neprodleně a v plném rozsahu uskutečněna opatření, která navrhla Evropská komise s cílem dokončit bankovní unii a prohloubit HMU.

Bankovní unie má pro HMU nesmírný význam, jelikož posílí finanční stabilitu a územní celistvost EU a zabrání v budoucnosti tomu, aby se při krizích trh tříštil a narušovala se jeho integrita. EHSV tudíž návrhy Komise vítá.

„Podporujeme nový přístup spočívající v postupnějším provádění třetího pilíře bankovní unie, tj. zavádění evropského systému pojištění vkladů. Může to dát nový impuls jednáním, jež byla zatím bezvýsledná,“ prohlásil Daniel Mareels, spoluzpravodajstanoviska EHSV k tomuto tématu. „Je třeba, aby se z procesu provádění nevytratila dynamika.“

EHSV schvaluje opatření určená k posílení a upevnění prvních dvou pilířů bankovní unie. Domnívá se, že další kroky ke snížení a sdílení rizik ve finančním sektoru mohou napomoci k realizaci třetího pilíře a je třeba je podnikat souběžně.

„Je nutné se přednostně soustředit na stávající úvěry v selhání a na případný vznik dalších takových úvěrů v budoucnu,“ uvedl zpravodaj Carlos Trias Pintó. „Požadujeme rovněž, aby co nejdříve začal plně fungovat Evropský měnový fond jakožto mechanismus jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí.“

Mimoto EHSV doporučuje, aby byla věnována plná pozornost vnitrostátním systémům pojištění vkladů ve fázi zajištění a aby bylo přijato konkrétnější a formálnější rozhodnutí o přechodu do fáze soupojištění, které bude založeno na co nejširším konsensu.

V neposlední řadě by měl finanční sektor usilovat o splnění cílů udržitelného rozvoje pro rok 2030 a závazků plynoucích z Pařížské dohody a všechny finanční subjekty by se měly důsledně a za rovných podmínek zaměřit na financování reálné ekonomiky. (jk)