„Evropská občanská iniciativa se musí stát účinným nástrojem k zapojení občanů“

Evropská občanská iniciativa má podporovat aktivní občanství a participativní demokracii a může pomoci překonat demokratický deficit EU. Je rovněž nástrojem, který dokáže spojit Evropany pro určitou věc, a posílit tudíž vědomí evropské identity. Aby však mohla plně rozvinout svůj potenciál, musí ji provázet dialog a musí mít náležitý dopad.

Ve svém stanovisku k tématu Evropská občanská iniciativa, jež bylo přijato 14. března, EHSV předkládá několik návrhů, jak by se toho dalo docílit:

  • na úspěšné iniciativy by měla navazovat odpovídající následná činnost – je obzvláště důležité, aby se o nich diskutovalo na plenárních zasedáních Evropského parlamentu, díky čemuž získají iniciativy občanů nezbytný politický rozměr;
  • je nutné vést intenzivnější dialog s organizátory evropské občanské iniciativy během kampaně i po ní;
  • musí být stanovena jasná a transparentní pravidla pro fázi registrace;
  • je třeba oddělit úlohy institucionálního poradce a rozhodce při registraci, které nyní obě vykonává Komise.

„EHSV se domnívá, že by měl hrát úlohu zprostředkovatele a institucionálního poradce,“ prohlásila zpravodajka Kinga Joó, která připomněla, že EHSV je připraven tyto iniciativy nadále podporovat.

EHSV se na diskusi o evropské občanské iniciativě podílí od samého začátku. Pořádáním Dne evropské občanské iniciativy, který se letos uskuteční 10. dubna, přispěl k tomu, aby evropská občanská iniciativa zůstala jednou z priorit institucionální agendy EU a aby lépe vešla ve známost.