Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

mé funkční období se nezadržitelně blíží ke svému konci. Rád bych proto využil možnosti, kterou mi nabízí můj poslední úvodník ve funkci předsedy Evropského hospodářského a sociálního výboru, a připomenul nejvýznamnější momenty činnosti a práce EHSV v posledních dvou a půl letech.

Výbor se v tomto období, poznamenaném stále kritičtějším postojem veřejnosti k Evropě, snažil rozšířit a prohloubit konzultace s evropskou občanskou společností, aby jeho názory skutečně odrážely názory evropské občanské společnosti v celé její rozmanitosti.

Poznamenejte si

23/04/2018 Brusel
Evropský dialog pro nestátní opatření v oblasti klimatu
05/05/2018 Brusel
Den Evropy
23/05/2018 - 24/05/2018 Brusel
plenární zasedání EHSV a oslava 60. výročí založení EHSV
24/05/2018 - 25/05/2018 Brusel
Dny občanské společnosti 2018

Stručně

Dny energie v EHSV – Občanská společnost by měla být více zapojena do diskuse EU o energetické politice

Sociální spravedlnost a zapojení občanské společnosti musí být základem jednání o energetice na všech úrovních, od místní až po evropskou. Na Dnech energie v EHSV, které se konaly 7. a 8. března 2018 v Bruselu, se diskutovalo o aktuální situaci a budoucím vývoji energetické politiky EU.

EHSV podpořil na zasedání Ekonomické a sociální rady (ECOSOC) OSN zapojení občanů a řádnou veřejnou správu

Cílem přípravného zasedání ECOSOC v Praze na konci března bylo poukázat na význam zapojení občanů, řádné veřejné správy a inkluzivních institucí pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Nové publikace

„Utváření Evropy – aktuální výsledky činnosti EHSV“

Právě vyšla publikace EHSV „Utváření Evropy – aktuální výsledky činnosti EHSV, rok vydání 2018“.

Tato publikace je určena široké veřejnosti i ostatním evropským institucím a poskytuje přehled činnosti EHSV za poslední roky v nejdůležitějších oblastech evropské politiky, tedy v oblasti hospodářských, sociálních, environmentálních a mezinárodních záležitostí.

Novinky z EHSV

Poděkování předsedovi Dassisovi a místopředsedům Lobo Xavierovi a Smythovi

„Jednotná, demokratická a solidární Evropa, Evropa míru a blahobytu, Evropa, jež je blízko občanům“

Georges Dassis, předseda EHSV v období let 2015 až 2018

EHSV podporuje nástin budoucí strategie pro umělou inteligenci, který představil komisař Ansip

Zpravodajka EHSV pro problematiku umělé inteligence Catelijne Muller prohlásila, že tato strategie v podobě, jak ji nastínil komisař Ansip na plenárním zasedání EHSV dne 15. března, plně odpovídá požadavkům Výboru, jenž vyzval EU, aby při stanovení rámce pro odpovědný rozvoj a šíření umělé inteligence plnila celosvětovou vedoucí úlohu.

Budoucnost práce – zásadní význam má překonání nedostatku v oblasti dovedností

Ve stanovisku o budoucnosti práce, jež bylo přijato na březnovém plenárním zasedání, vyzval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) členské státy, aby se zaměřily na vzdělávání a odbornou přípravu a přizpůsobily své vzdělávací systémy potřebám trhů práce, které v současnosti prodělávají rychlé a dramatické změny způsobené novou digitální a průmyslovou revolucí.

„Evropská občanská iniciativa se musí stát účinným nástrojem k zapojení občanů“

Evropská občanská iniciativa má podporovat aktivní občanství a participativní demokracii a může pomoci překonat demokratický deficit EU. Je rovněž nástrojem, který dokáže spojit Evropany pro určitou věc, a posílit tudíž vědomí evropské identity. Aby však mohla plně rozvinout svůj potenciál, musí ji provázet dialog a musí mít náležitý dopad.

Co je nepřípustné ve skutečném světě, nesmí být povoleno ani ve světě virtuálním

EHSV oceňuje sdělení Komise s názvem Boj proti nezákonnému obsahu on-line jakožto první krok tímto směrem, vyzývá však Komisi k tomu, aby vypracovala programy a přijala účinná opatření, která by umožnila vytvořit konzistentní a stabilní právní rámec pro účinné odstraňování nelegálního obsahu. 

EHSV žádá, aby byla zachována dynamika při realizaci bankovní unie

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

EHSV vyzývá k tomu, aby byla neprodleně a v plném rozsahu uskutečněna opatření, která navrhla Evropská komise s cílem dokončit bankovní unii a prohloubit HMU.

EHSV požaduje, aby byl prosazován evropský sociální model

RAPPORTEUR SPEAKING

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) na svém březnovém plenárním zasedání uvedl, že chceme-li řešit prohlubující se nerovnosti v evropské společnosti, je třeba ve všech politikách EU zohlednit sociální udržitelnost a znovu prosadit evropský sociální model jako záruku sociální ochrany pro všechny občany v éře digitalizace a globalizace.

Evropský den spotřebitelů 2018: Spotřebitelé potřebují lepší ochranu on-line

Jak nejlépe zajistit on-line ochranu spotřebitelů – to bylo hlavním tématem 20. Evropského dne spotřebitelů, společné akce Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a Hospodářské a sociální rady Bulharska, která se konala 20. března v Sofii.

4. Evropské fórum pro migraci na téma začlenění migrantů do trhu práce

Hlavním tématem Evropského fóra pro migraci 2018, jež společně pořádaly Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Komise, byly výzvy a příležitosti spojené s podporou zapojení migrantů do trhu práce EU. Sešli se na něm zástupci více než 120 organizací občanské společnosti a rovněž představitelé místních samospráv, národních vlád a institucí EU.

Vítáme novou šéfredaktorku

Od 3. dubna 2018 je novou vedoucí tiskového oddělení Evropského hospodářského a sociálního výboru paní Ewa Haczyk-Plumley.

Novinky ze skupin

Překonání nedostatků v oblasti dovedností – pohled zaměstnavatelů

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Řešení nedostatků v oblasti dovedností je vícerozměrným úkolem, při němž je třeba se zaměřit nejen na systémy vzdělávání a odborné přípravy, ale také na změnu smýšlení. Vzhledem k rychlému tempu změn, jež v současnosti pozorujeme, není snadné přesně určit budoucí potřeby v oblasti dovedností. Musíme se smířit s tím, že práce bude v budoucnu vyžadovat celoživotní učení, aby bylo zajištěno, že budeme své dovednosti neustále přizpůsobovat měnícím se potřebám. To je pár závěrů, k nimž se dospělo na konferenci nazvané „Překonání nedostatků v oblasti dovedností v zájmu růstu a tvorby pracovních míst – pohled podniků“, která se konala 22. března 2018 v bulharské Sofii.

Financování evropského pilíře sociálních práv

skupina Zaměstnanci v EHSV

Musíme neprodleně obnovit solidaritu a učinit přítrž nacionalismu, rasismu a přijímání neprozíravých opatření v Evropě.

Evropský pilíř sociálních práv má zásadní význam pro zlepšení pracovních a mzdových podmínek a systémů sociální ochrany v Evropě, zaručení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zvýšení sociálních norem a konvergence mezi členskými státy EU  včetně kolektivního vyjednávání a přístupu k sociálním službám.

Jak podpořit udržitelný růst a soudržnost ve zranitelných regionech

skupina EHSV Různé zájmy

Dne 6. března se v rámci bulharského předsednictví Rady EU uskutečnila mimořádná schůze skupiny Různé zájmy v Sofii. Jednalo se o poslední akci skupiny, kdy funkci předsedy ještě zastával Luca Jahier.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Den otevřených dveří – 5. května 2018

V sobotu 5. května 2018 otevře EHSV a ostatní instituce EU u příležitosti oslav Dne Evropy své prostory veřejnosti.