Pohled z místní perspektivy, část čtvrtá: Dlouhá a klikatá cesta k přístupnosti

V souvislosti s nově připravovanou agendou EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením se ve čtvrté části, nazvané Dlouhá a klikatá cesta k přístupnosti, budeme věnovat problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Budeme hovořit o tom, co by EU měla učinit pro větší inkluzivnost pracovišť – nejen z materiálního hlediska, ale také z hlediska celkového přístupu společnosti, která téměř bez výjimky vidí jednotlivce vždy prismatem jeho postižení.

Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na posledním zasedání Evropské rady v únoru měli vedoucí představitelé EU výrazně pokročit směrem k uzavření dohody ohledně dlouhodobého rozpočtu, tj. víceletého finančního rámce. Vzhledem k nesmírně odlišným postojům se jim však nepodařilo docílit kompromisu.

Pokud se k této dohodě nedospěje, může opět nastat ochromení, které si v současné geopolitické situaci nemůžeme dovolit.

Není možné příliš protahovat řešení naléhavých záležitostí, které před EU vyvstávají, a problémů v souvislosti s vyjednáváním po brexitu, neboť to odčerpává síly potřebné na jiné priority, k nimž patří například balíček opatření v oblasti migrace, Zelená dohoda, digitalizace či environmentální transformace.

Stručně

EU by měla přitvrdit v boji proti falešným zprávám

Regulace sociálních médií, zvyšování mediální gramotnosti a podpora nezávislé a kvalitní žurnalistiky – to jsou podle EHSV jedny z nejdůležitějších předpokladů pro potírání dezinformací a ochranu demokracie v EU.

Členové EHSV během návštěvy v Japonsku jednali o obchodu a udržitelném rozvoji

Členové monitorovacího výboru EU-Japonsko v Evropském hospodářském a sociálním výboru navštívili Japonsko, aby tam jednali o provádění dohody o hospodářském partnerství a posílili spolupráci s japonskými protějšky. Součástí této návštěvy byla diskuse u kulatého stolu věnovaná problematice oběhového hospodářství a vůbec první společný dialog EU a Japonska s občanskou společností, pořádaný v souladu s dohodou o hospodářském partnerství.

Novinky z EHSV

Den evropské občanské iniciativy 2020: aktivisté žádají „smysluplné“ zapojení veřejnosti do konference o budoucnosti Evropy

Aktivisté, kteří se 25. února zúčastnili Dne evropské občanské iniciativy, na základě svých zkušeností s organizací evropských občanských iniciativ varovali před tendencí požadovat od občanů, aby se vyjádřili, jakou Evropu by chtěli, a pak jejich názory ignorovat.

Evropský parlament musí trvat na zajištění solidního rozpočtu pro EU na období 2021–2027

EHSV důrazně zopakoval svůj požadavek, aby víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027 odpovídal 1,3 % hrubého národního důchodu EU-27. Tato výzva přichází v rozhodujícím okamžiku jednání o dohodě o příštím dlouhodobém rozpočtu EU. Evropská rada se přitom stále ještě nedohodla na svém postoji.

EHSV a Evropská komise společně za zelenou budoucnost Evropy

EHSV podpoří úsilí Komise o sladění ambicí s opatřeními, aby bylo do roku 2050 dosaženo klimatické neutrality a aby se udržitelnost stala středobodem naší individuální a kolektivní odpovědnosti. Předseda EHSV Luca Jahier podpořil na plenárním zasedání dne 20. února 2020 v Bruselu letošní pracovní program Evropské komise a jeho zaměření na udržitelný rozvoj pro zelenější Evropu.

Strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na nadcházející desetiletí: EU by měla jít příkladem v prosazování progresivních politik

Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádal konferenci na vysoké úrovni, na níž se setkali přední aktéři politiky v oblasti zdravotního postižení, aby jednali o nové strategii EU v této oblasti. Tato strategie je ve fázi přípravy a očekává se, že bude mít v nadcházejícím desetiletí výrazný dopad na všechny oblasti života milionů občanů EU se zdravotním postižením.

EHSV a MOP se intenzívněji zasazují o utváření budoucnosti práce v souladu s našimi hodnotami

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uspořádal diskusi s Mezinárodní organizací práce (MOP) o budoucnosti práce a evropském pilíři sociálních práv, jejímž cílem bylo prozkoumat další možnosti spolupráce a zintenzívnit úsilí o to, aby se rychle měnící svět práce stal pro příští generace spravedlivým, důstojným a inkluzivním.

Zastánci pravidel EU pro transparentní potravinový řetězec vystoupili na plenárním zasedání EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor přivítal na posledním plenárním zasedání předkladatele evropské občanské iniciativy s názvem „Eat Original. Unmask Your Food“ (Jezte původní potraviny – Odhalte původ potravin), která vyzývá Evropskou komisi, aby pro všechny potraviny zavedla povinné označování původu, což by zabránilo podvodům a zaručilo spotřebitelům právo na informace.

EHSV je připraven spolupracovat s Evropskou komisí na novém paktu o migraci a azylu

Na Evropské úrovni musí být bezodkladně přijata nová dohoda v oblasti migrace, a EHSV je proto připraven podpořit stávající úsilí Komise v této oblasti. Předseda EHSV Luca Jahier ve svém projevu v Bruselu dne 3. března 2020 jasně uvedl, že problematika migrace je pro EHSV prioritou. Dokladem toho je skutečnost, že se EHSV v této oblasti již dlouhá léta angažuje.

EHSV zaujal postoj k hospodářským prioritám pro rok 2020

EHSV přijal v únoru stanovisko Strategie pro udržitelný růst na rok 2020 (ECO/502) a stanovisko Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny (ECO/503). Tato stanoviska představují jeho příspěvek do diskuse o hospodářských prioritách, které byly vytyčeny pro nadcházející rok i pro roky následující a které formálně schválí v březnu Evropská rada.

Udržitelná budoucnost Evropy závisí na dostupnosti surovin pro baterie

Evropská unie musí co nejdříve zajistit stálý přístup k surovinám, aby se rozvinulo silné odvětví výroby baterií pro elektrická vozidla. Varování v tomto ohledu zaznělo během diskuse, kterou dne 5. března 2020 v Bruselu uspořádala sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN).

Stříbrná dohoda pro Evropu – EU a členské státy by měly zajistit kvalitní dlouhodobou péči

EHSV ve své zprávě dospěl k názoru, že situace v oblasti stálé domácí péče není udržitelná, jelikož pracovní podmínky pečovatelů se blíží naprostému vykořisťování a příjemci této péče jen obtížně shánějí cenově dostupné a kvalitní služby. K této situaci došlo proto, že v tomto odvětví chybí státní podpora a bylo politicky zanedbáno.

Novinky ze skupin

Přínos podniků pro klimaticky neutrální Evropu – jak co nejlépe využít cílů udržitelného rozvoje a Zelené dohody pro Evropu

autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Stále více evropských podniků mění svůj přístup a vedle čistě obchodních aspektů nyní ve své každodenní činnosti zohledňuje i aspekty environmentální a sociální. Úspěšný přechod na zelenou ekonomiku může EU zajistit jen tehdy, když svým podnikům poskytne rovné podmínky, čímž se zvýší konkurenceschopnost a investice. To mj. vyplynulo z konference nazvané Přínos podniků pro klimaticky neutrální Evropu – jak co nejlépe využít cílů udržitelného rozvoje a Zelené dohody pro Evropu, která se konala 9. března v chorvatském Splitu.

Nový rozpočet EU – Unie, která si klade nižší cíle?

autor: skupina Zaměstnanci v EHSV

Neutuchající hrozba spočívající v šíření koronaviru a dramatické události v rámci uprchlické krize, k nimž momentálně dochází na hranicích mezi Tureckem a Řeckem, nám opět ukázaly, jak je nezbytné reagovat společně na evropské úrovni na problémy, které členské státy v žádném případě nemohou zvládnout samostatně. Nyní je více než kdy dříve zapotřebí, aby se evropské orgány nejenom dohodly na celounijních opatřeních a strategiích, ale především aby tyto iniciativy podpořily odpovídajícími prostředky.

Občanská společnost jakožto hlavní opora evropských hodnot

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupina Různorodá Evropa v EHSV pořádá v chorvatské Rijece konferenci, na níž se bude diskutovat o úloze, kterou hraje občanská angažovanost při řešení některých důležitých problémů, jimž Evropa v současnosti čelí. EU se v posledních letech potýká s problémy jako je změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti, nárůst migrace a zmenšující se prostor pro občanskou společnost, které by se mohly stát novou hrozbou pro její základní hodnoty.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Na jinou notu: ženy v evropské hudební kultuře

U příležitosti letošního Mezinárodního dne žen (8. března) pořádá EHSV výstavu s názvem Female Notes (Ženské noty), která vzdává hold evropským hudebně nadaným ženám.

Výstava se zabývá sociální identitou hudebnic od 16. století po současnost. Skládá se z tabulí s biografickými údaji a oslavuje stovky skladatelek a hudebnic z celé Evropy. Kromě toho mapuje vývoj hudební kultury.

Výstava je pořádána ve spolupráci s italským sdružením Toponomastica femminile (Ženská toponomastika), jemuž EHSV udělil cenu pro občanskou společnost za rok 2019 za jeho angažovanost v boji proti nerovnosti žen a mužů, která spočívá v pojmenovávání veřejných míst po význačných ženách. (ck)