Na slyšení v EHSV byly představeny návrhy na inkluzivnější evropský semestr

Členské státy EU musí posílit zapojení zúčastněných stran do svého úsilí o reformu vnitrostátních ekonomik. Spolu s novou dlouhodobou strategií EU pro udržitelný rozvoj by to mohlo přispět k efektivnějšímu evropskému semestru, který by více podporoval začlenění a byl schopen řešit výzvy, jimž čelí EU.

To jsou některé z nejdůležitějších závěrů, k nimž dospěli účastníci veřejného slyšení Na cestě k inkluzivnějšímu evropskému semestru, které dne 28. února uspořádala Skupina pro evropský semestr.

Předseda EHSV Luca Jahier, který slyšení zahájil, vyzval k upevnění semestru a prohlásil, že nastal čas soustředit se na začleňování, vytvářet „důstojné životní podmínky a příznivé prostředí pro podniky“ a zároveň vtisknout růstu „odolnější, inovativnější a udržitelnější podobu“.

Účastníci požádali o to, aby byli do příštích reforem systematicky zapojováni sociální partneři, organizace občanské společnosti a vnitrostátní parlamenty. Hovořili o tom, že konzultace na místní úrovni mají zásadní význam pro získání podpory veřejnosti a měly by být povinné.

V současné době se kvalita zapojení do strukturálních reforem a přípravy národních programech reforem v různých evropských zemích a oblastech politik velice liší. Kromě toho se ve všech členských státech uspokojivě neplní doporučení pro jednotlivé země. Jedním z hlavních důvodů je nedostatečné ztotožnění s reformami.

Zúčastněné strany vyjádřily názor, že přijetí zásad partnerství a víceúrovňová správa by mohly přispět nejen k tomuto ztotožnění, ale také k účinnosti a inkluzivnosti celého semestru. Rovněž vyzvaly k tomu, aby byl pro konzultace vytvořen mechanismus poskytování zpětné vazby a reformy byly řádně monitorovány a hodnoceny.

Závěrem účastníci vyslovili politování nad tím, že ve srovnávacím přehledu semestru nebyly zohledněny faktory, jako je změna klimatu. Vyzvali k tomu, aby byl tento proces propojen s dlouhodobou strategií EU vycházející z Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. (jk)