EHSV zpřísnil jednací řád a kodex chování členů

EHSV na svém plenárním zasedání dne 20. února 2019 přijal návrh na změnu svého jednacího řádu, který bude v příloze zahrnovat novou verzi kodexu chování členů. Nový jednací řád a kodex chování, které vstoupily v platnost dne 15. března 2019, rovněž zohledňují nedávno přijatý jednací řád Evropského parlamentu, zejména pokud jde o prevenci a potírání všech forem obtěžování.

EHSV – z iniciativy svého předsedy Lucy Jahiera a za plné podpory skupin a administrativy – potvrdil zásadu práva na důstojnost na pracovišti a vytvořil interní mechanismus pro sledování jakékoli formy obtěžování týkajícího se členů a rovněž stanovil sankce.

Členové budou muset při svém jmenování tento kodex chování podepsat. Nová pravidla se týkají interakce mezi členy a všemi ostatními zaměstnanci Výboru, jakož i mezi členy samotnými. V závislosti na závažnosti jednání člena sankce zahrnují „dočasné zproštění člena funkce zpravodaje nebo předsedy, členství ve studijních skupinách a účasti na služebních cestách a mimořádných schůzích“.

Výbor rovněž trvá na „dodržování zásad rovnosti žen a mužů a nediskriminace [...]“, a zdůrazňuje, že „ve všech svých orgánech Výbor zajistí vyšší než poměrné zastoupení žen“ (čl. 1 odst. 4).

Úplné znění jednacího řádu a kodexu chování bude brzy k dispozici na internetové stránce EHSV. (dgf)