Transformace energetiky může být úspěšná jedině tehdy, pokud se zapojí všichni

Středobodem pořadu jednání únorové schůze specializované sekce TEN byla úloha jednotlivců ve transformaci energetiky. Odborníci na energetiku představili své zkušenosti se spoluprací s občany.

Jak může transformace energetiky prospět občanům? Jak lze zpřístupnit energie všem? Transformace energetiky je zásadní transformací naší společnosti a bude mít vliv na běžný život každého z nás. Nejedná se pouze o klimatickou změnu, snížení emisí skleníkových plynů a využívání nových technologií. Je to příležitost ke strukturální změně, v níž musí hrát klíčovou úlohu občané. Otázka účasti občanů je zásadní. „Transformace energetiky může být úspěšná jenom tehdy, budou-li zapojeny všechny zainteresované strany – musíme brát ohled na potřeby všech zúčastněných stran,“ uvedl předseda specializované sekce TEN Pierre Jean Coulon. „Energetika by měla sloužit konečnému účelu, kterým je zjednodušení života občanů, rodin i podniků. Bez energetiky nebudou uspokojeny naše základní potřeby, nebude fungovat vzdělávání, zdravotnictví ani doprava.

Transformace energetiky má obrovský hospodářský a sociální potenciál, zejména na regionální úrovni. Rychle klesající náklady na decentralizované technologie využívající obnovitelné zdroje energie nabízejí mnoho příležitostí k tomu, aby méně rozvinuté regiony posílily své místní ekonomiky a aby se občané stali „výrobci-spotřebiteli“ energie. Jinými slovy, aby lidé čistou energii nejen nakupovali (spotřebovávali), ale aby v tomto procesu díky svému zapojení do její výroby hráli rovněž aktivní úlohu. „Pokud si občan na své střeše nainstaluje sedm solárních panelů, vyrobí tolik elektrické energie, kolik bude v budoucnu potřebovat běžné elektrické auto na jeden rok provozu,“ uvedl ve videovstupu člen EHSV Lutz Ribbe

Zároveň je třeba zdůraznit obavy, že některé regiony, města a zranitelné skupiny obyvatelstva budou v tomto procesu opomenuty. Proto je třeba „vydat se novým směrem a vytvořit regionální cykly obnovitelné energie a propojit energetiku s regionálními politikami,“ pokračoval pan Ribbe. „Bude-li politická vůle, můžeme řešit energetickou chudobu prostřednictvím výroby energie z obnovitelných zdrojů.“ (mp)