Dostupné jazyky:

Úvodník

Budoucnost nečeká – udržitelnost začíná u nás samých

Vážení čtenáři,

v srpnu 2018 zahájila Greta Thunberg školní stávku a záhy se k ní připojilo mnoho dalších mladých lidí z celé Evropy, kteří se bouří proti neochotě EU a členských států přijmout důrazná opatření proti změně klimatu.

Poznamenejte si

Stručně

EHSV zpřísnil jednací řád a kodex chování členů

EHSV na svém plenárním zasedání dne 20. února 2019 přijal návrh na změnu svého jednacího řádu, který bude v příloze zahrnovat novou verzi kodexu chování členů. Nový jednací řád a kodex chování, které vstoupily v platnost dne 15. března 2019, rovněž zohledňují nedávno přijatý jednací řád Evropského parlamentu, zejména pokud jde o prevenci a potírání všech forem obtěžování.

Nové publikace

Byla zveřejněna brožura ke 12. semináři občanské společnosti o sdělovacích prostředcích

Byla vydána nová brožura, ve které čtenáři naleznou nejdůležitější závěry debaty na téma Upevnění evropských hodnot a poznatky účastníků diskuse a řečníků, kteří pronesli úvodní proslovy.

Novinky z EHSV

„Bojujeme za budoucnost nás všech,“ prohlásila Greta Thunberg v EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) jednal o klíčové úloze, kterou musí organizovaná občanská společnost plnit v zájmu skutečné „rEUnaissance“. Akce, které se zúčastnili přední představitelé orgánů EU a organizací občanské společnosti z celé Evropy, se uskutečnila dne 21. února 2019, pouhých 90 dní před volbami do Evropského parlamentu.

EHSV je pro důstojný minimální příjem podporovaný EU

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přijal stanovisko Evropská rámcová směrnice o minimálním příjmu, v němž žádá Evropskou komisi, aby zavedla závazný rámec EU, který by platil v celé EU a byl uzpůsoben životní úrovni v jednotlivých členských státech. 

Komisař Hogan v EHSV prohlásil, že rozhodnutí o rozpočtu SZP je teď na obou legislativních orgánech

20. února navštívil EHSV komisař Hogan, který zde pohovořil o budoucnosti SZP.

Realizace programu EU PEACE v Severním Irsku musí pokračovat i po brexitu

EHSV na svém únorovém plenárním zasedání přijal stanovisko, v němž se vyslovil pro to, aby byl Evropský program pro mír a usmíření (PEACE) v Severním Irsku zachován i po vystoupení Spojeného království z EU. Vzhledem k tomu, jak ožehavá je diskuse o hranicích mezi Spojeným královstvím a Irskem vedená v rámci jednání o brexitu, je naprosto nezbytné, aby byla tato podpora poskytována i nadále.

Proti populismu musí bojovat každý z nás

Hospodářský pokrok a sociální stabilita jsou dva klíčové prvky v boji proti euroskepticismu, samy o sobě však nestačí; je potřeba zapojit občanskou společnost!

EHSV navrhuje nové pokyny pro udržitelné stravování pro Evropu

Peter Schmidt

Potraviny mají v životě lidí klíčovou roli a je třeba na ně nahlížet nejen z nutričního nebo zdravotního hlediska, ale také z hlediska životního prostředí a sociálního hlediska. Za účelem usnadnění takového komplexního udržitelného potravinového systému navrhuje EHSV zavedení nových pokynů pro udržitelné stravování.

EHSV podporuje návrhy EU na zajištění letecké dopravy a silniční nákladní dopravy v případě brexitu bez dohody

EHSV ve třech stanoviscích přijatých v únoru podporuje návrh Komise na dočasné prodloužení uplatňování právních předpisů EU v zájmu řešení specifických problémů, které by mohly postihnout leteckou dopravu a silniční nákladní dopravu v případě brexitu bez dohody 

Roční analýza růstu na rok 2019 nedává důvod ke spokojenosti

Vzhledem ke smíšeným výsledkům minulých reformních politik je zásadně důležité, aby EU a členské státy provedly hloubkové hodnocení. EHSV ve svém stanovisku k roční analýze růstu na rok 2019 uvedl, že navzdory dosavadním zlepšením jsou zapotřebí další reformy a politická opatření s cílem podpořit růst a posílit soudržnost a sociální rozměr politik.

Na slyšení v EHSV byly představeny návrhy na inkluzivnější evropský semestr

Členské státy EU musí posílit zapojení zúčastněných stran do svého úsilí o reformu vnitrostátních ekonomik. Spolu s novou dlouhodobou strategií EU pro udržitelný rozvoj by to mohlo přispět k efektivnějšímu evropskému semestru, který by více podporoval začlenění a byl schopen řešit výzvy, jimž čelí EU.

Budoucnost EU se neobejde bez větší soudržnosti

Politika soudržnosti by mohla být účinným prostředkem, jak reagovat na stávající vývoj ve společnosti v EU (například euroskepticismus). Je ovšem nezbytné, aby finanční prostředky vyčleněné na tuto politiku i nadále představovaly důležitý zdroj investic, aby si občané díky ní lépe uvědomovali význam Evropy, aby byla podporována intenzivnější spolupráce se zainteresovanými subjekty a aby se lépe informovalo o jejím dopadu. Takové byly závěry, které vzešly ze slyšení EHSV věnovaného politice soudržnosti po roce 2020.

Transformace energetiky může být úspěšná jedině tehdy, pokud se zapojí všichni

Středobodem pořadu jednání únorové schůze specializované sekce TEN byla úloha jednotlivců ve transformaci energetiky. Odborníci na energetiku představili své zkušenosti se spoluprací s občany.

Novinky ze skupin

Organizace zaměstnavatelů se vyjádřily k volbám do EP

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Názory podnikatelské sféry musí v kampani před volbami do Evropského parlamentu zaznít jasně a hlasitě. Organizace zaměstnavatelů by měly nejen zdůraznit své potřeby a očekávání pro příští funkční období Evropského parlamentu, ale také poukázat na výhody, jež má Evropská unie pro jejich činnost a pro každodenní život lidí. To jsou některé ze závěrů, které vyplynuly z diskuse se zástupci BusinessEurope, SMEunited a CEEP (Evropského střediska podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu) na únorové schůzi skupiny Zaměstnavatelé v EHSV.

Oliver Röpke převzal předsednictví skupiny Zaměstnanci v EHSV

skupina Zaměstnanci v EHSV

Dne 1. března převzal pan Oliver Röpke jakožto nový předseda předsednictví skupiny Zaměstnanci v EHSV a nahradil tak paní Gabriele Bischoff, která skupině předsedala od října 2015.

Skupina Různorodá Evropa si v Belfastu vyslechla, jaké obavy vyvolává brexit

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupina Různorodá Evropa se sešla 15. února 2019 v prostorách Královské univerzity v Belfastu, aby zhodnotila stav jednání o brexitu a zamyslela se nad jeho důsledky pro mírový proces v Severním Irsku.