Gabriele Bischoff při příležitosti Mezinárodního dne žen

Mezinárodní den žen je svátkem žen, kdy si připomínáme nejenom to, co již bylo uskutečněno, ale také to, co ještě bude třeba učinit. Skupina Zaměstnanci věnuje letos zvláštní pozornost mužům. Proč se zaměřovat na muže v den, který je určen ženám? Protože genderová rovnost se netýká pouze žen. Bez zapojení mužů se nám nikdy nepodaří dosáhnout skutečného zrovnoprávnění.

V Evropské unii si v průměru bere otcovskou či rodičovskou dovolenou jen 10 % mužů. V některých členských státech je to dokonce pouhých 5 %. Ženy nesou hlavní odpovědnost za péči o děti a další závislé osoby a vykonávají rovněž většinu domácích prací. Jestliže s tímto ustáleným způsobem smýšlení nic neuděláme, pak k rovnosti žen a mužů nikdy nedospějeme.

Legislativní návrh Komise týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob by k tomu dozajista přispěl. Zavedl by totiž nárok na placenou otcovskou dovolenou při narození dítěte. Zavedl by také placenou rodičovskou dovolenou. Rodiče si již nyní mohou vybírat rodičovskou dovolenou až do 8 let věku dítěte, tato dovolená však nemusí být vždy placená. To je jeden z předních důvodů, proč této možnosti využívá tak málo mužů. Komise navrhuje, aby byla rodičovská dovolená placená a aby bylo možné ji čerpat až do 12 let věku dítěte. Mimoto navrhuje zavést jako novinku nárok na placenou pečovatelskou dovolenou v délce až 5 dnů.

Právě v tom spočívá přidaná hodnota Evropy, tj. v zavádění společných minimálních norem. Je to naše Evropa – sociální, spravedlivá a demokratická.

8. března si pokaždé vzpomenu na překrásnou píseň našeho hnutí,

v níž jsme požadovaly chléb, ale i růže. A letos chceme také směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.

#IwantWorkLifeBalance

Se solidárním pozdravem

Gabriele Bischoff je předsedkyní skupiny EHSV Zaměstnanci.