EHSV požaduje rozsáhlejší veřejné investice na podporu hospodářského růstu v EU

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) poukázal ve svém nedávno vydaném stanovisku k roční analýze růstu na rok 2018, kterou předložila Komise, na strategický význam evropského semestru, vyslovil se však rovněž pro jeho rozšíření tak, aby bylo zajištěno, že makroekonomické politiky EU budou udržitelné nejenom z hospodářského a sociálního hlediska, ale také z hlediska environmentálního.

Výbor ocenil, že byly do roční analýzy růstu na rok 2018 zařazeny sociální ukazatele (srovnávací přehled sociálních ukazatelů), jelikož tím byl posílen sociální rozměr evropského semestru.

„EHSV je pro to, aby byl v rámci semestru podporován evropský pilíř sociálních práv s cílem učinit z něj nástroj pro zlepšení životních a pracovních podmínek evropských občanů. Chtěli bychom, aby byly cíle tohoto pilíře zohledňovány v přijímaných opatřeních a rozhodnutích,“ prohlásil zpravodaj stanoviska Dimitris Dimitriadis.

Výbor uvedl, že je odhodlán se na evropském semestru i nadále podílet, upozornil však také na to, že je nutné posílit zapojení občanské společnosti a podněcovat veřejné investice.

V rámci veřejných investic je třeba posílit sociální investice do opatření zaměřených na podporu vzdělávání a odborné přípravy a na zlepšení veřejných služeb, infrastruktury v oblasti péče a sociální soudržnosti v celé EU s cílem podpořit rozvoj lidského kapitálu a zajistit kvalifikovanou pracovní sílu a výrazný sociální rozměr.

Mimoto EHSV zdůraznil potřebu nesystémového přístupu ke strukturálním reformám, které by měly být prováděny jen tehdy, je-li to nutné. (ll)

Fotografie: Dimitris Dimitriadis, zpravodaj EHSV