Poučení z úsporných opatření poukazují na naprostou nutnost změny politiky

Lessons learned

Při řízení budoucích krizí by se mělo usilovat o dosažení lepší rovnováhy mezi fiskálními a sociálními cíli, aby se předešlo negativním dopadům na hospodářskou kapacitu, trhy práce a systémy sociální ochrany dotčených zemí. Orgány EU by měly místo restriktivních úsporných opatření provádět politiky zaměřené na hospodářskou spolupráci, růst a solidaritu, žádá EHSV ve svém stanovisku z vlastní iniciativy nazvaném Poučení, jak se vyhnout přísným politikám úsporných opatření v EU.

„Za navrhování a zavádění ozdravných programů by měly odpovídat výhradně orgány Evropské unie, a to i v případě, že budou vytvořena partnerství s neunijními institucemi,“ uvedl zpravodaj José Leirião (Různé zájmy, PT). „Je to nanejvýš důležité, protože musejí být v souladu s našimi společnými hodnotami a cíli a vyhnout se nedostatkům a nesrovnalostem, které se v minulosti objevily.“

Na základě zkušeností s poslední krizí by měly orgány EU zajistit, že sociální partneři a zástupci občanské společnosti budou do navrhování, pravidelného monitorování a hodnocení těchto programů zapojeni na stejné úrovni jako ostatní orgány.

Výbor vítá cíle Komise reformovat euro tím, že bude upuštěno od politik úsporných opatření a prohloubí se HMU, protože se domnívá, že díky reformované a dokončené HMU bude EU odolnější vůči asymetrickým otřesům a napomůže to předcházet budoucím krizím.

EHSV nicméně Komisi žádá, aby navrhla doplňkové programy hospodářského a sociálního oživení zemí, které byly/jsou vystaveny úsporným opatřením, a domnívá se, že Komise by měla navrhnout opatření, jež by na úrovni EU řešila zvyšování chudoby a zachovala sociální ochranu. (jk)