Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

toto je můj poslední úvodník jakožto místopředsedy EHSV pro komunikaci.

Byly to dva a půl roku plné výzev, radosti, odpovědnosti a velkých obav.

Není mým úkolem hodnotit tento mandát v oblasti komunikace našeho Výboru. Dovolím si však obrátit se na Vás na všechny se slovy poděkování.

Beru práci v EHSV velmi vážně. Být členem této poradní instituce Evropské unie je reálnou příležitostí, jak kladně ovlivnit evropský proces a budování Evropy.

Poznamenejte si

15/03/2018 - 16/03/2018 Brusel
Vaše Evropa, váš názor
20/03/2018 Sofie, Bulharsko
Evropský den spotřebitelů
10/04/2018 Brusel
Den evropské občanské iniciativy 2018: spolupráce
18/04/2018 - 19/04/2018 Brusel
plenární zasedání EHSV

Stručně

Jednotná v rozmanitosti – mladá budoucnost evropské kultury

Motto Evropské unie se objevuje v názvu 9. ročníku akce Vaše Evropa, váš názor, který proběhne ve dnech 15. a 16. března. Tato akce EHSV zaměřená na mladé lidi bude věnována Evropskému roku kulturního dědictví.

Budoucnost evropské demokracie je bezprostředně spjata s mírovým vývojem a federálním charakterem Evropy

O budoucnosti demokracie v Evropě se diskutovalo na dvoudenní celoevropské konferenci, kterou ve dnech 1. a 2. března uspořádal v prostorách muzea Akropole v Aténách předseda EHSV Georges Dassis. V sále, který byl zaplněn aktivně angažovanými účastníky zastupujícími orgány EU, řeckou vládu, organizace občanské společnosti a vysoké školy, se Georges Dassis jednoznačně vyslovil pro federální a mírovou Evropu, která hájí princip solidarity a dbá na blaho svých občanů.

 

Právní předpisy EU by měly zahrnovat více opatření k zajištění práv žen se zdravotním postižením

Ženy se zdravotním postižením by měly být schopny rozhodovat o otázkách, které se jich týkají, a měly by být spravedlivě zastoupeny ve veřejných institucích, konstatovaly organizace zdravotně postižených na konferenci „Ženy se zdravotním postižením v EU: aktuální stav a cesta kupředu“, která se uskutečnila v Evropském hospodářském a sociálním výboru.

Novinky z EHSV

Úloha Turecka v uprchlické krizi je zásadní, avšak existuje prostor pro zlepšení

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přijal na plenárním zasedání v únoru stanovisko, v němž uznal úsilí Turecka při přijímání více než tří miliónů uprchlíků, zdůraznil však, že je nutné uprchlíkům zaručit nediskriminující ochranu, kterou vyžaduje mezinárodní právo.

EHSV byl pozván k účasti na projektu Emmanuela Macrona týkajícím se konzultací s evropskými občany

EHSV hraje zásadní úlohu v konzultacích s občany, které navrhl francouzský prezident, neboť každodenní působení EHSV umožňuje občanské společnosti vyjádřit na nejvyšší úrovni svůj názor na utváření Evropy a je v zásadě v souladu s myšlenkou, z níž tyto konzultace vycházejí. To prohlásila francouzská ministryně pro evropské záležitosti, paní Nathalie Loiseau, dne 15. února během svého projevu na plenárním zasedání EHSV v Bruselu.

Poučení z úsporných opatření poukazují na naprostou nutnost změny politiky

Lessons learned

Při řízení budoucích krizí by se mělo usilovat o dosažení lepší rovnováhy mezi fiskálními a sociálními cíli, aby se předešlo negativním dopadům na hospodářskou kapacitu, trhy práce a systémy sociální ochrany dotčených zemí. Orgány EU by měly místo restriktivních úsporných opatření provádět politiky zaměřené na hospodářskou spolupráci, růst a solidaritu, žádá EHSV ve svém stanovisku z vlastní iniciativy nazvaném Poučení, jak se vyhnout přísným politikám úsporných opatření v EU.

 

EHSV předkládá návrhy na to, jak zajistit kybernetickou bezpečnost

EU by měla posílit mandát Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací jako agentury EU pro kybernetickou bezpečnost, vytvořit rámec pro certifikaci na evropské úrovni a soustředit se na vzdělávání a ochranu uživatelů internetu.

Reforma ESFS je důležitý krok směrem k dokončení unie kapitálových trhů

Financial integration

EHSV podporuje rychlé vytvoření unie kapitálových trhů a souhlasí s návrhy Komise zaměřenými na reformu orgánů Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFS) prostřednictvím rozšíření jejich pravomocí a zlepšení jejich řízení a financování.

EHSV požaduje rozsáhlejší veřejné investice na podporu hospodářského růstu v EU

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) poukázal ve svém nedávno vydaném stanovisku k roční analýze růstu na rok 2018, kterou předložila Komise, na strategický význam evropského semestru, vyslovil se však rovněž pro jeho rozšíření tak, aby bylo zajištěno, že makroekonomické politiky EU budou udržitelné nejenom z hospodářského a sociálního hlediska, ale také z hlediska environmentálního.

EU musí podniknout kroky v souvislosti s odvětvím zdravotnických technologií

Na svém plenárním zasedání dne 14. února vyzval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) k tomu, aby se evropské orgány ujaly optimalizace evropského odvětví zdravotnických technologií, neboť jeho výkonnost je v současnosti omezována nadměrnou roztříštěností a rostoucími konkurenčními tlaky.

Opatření v oblasti klimatu: je třeba vyslat silný signál nestátním subjektům

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) navrhuje ve svém stanovisku Zintenzivnění opatření nestátních subjektů v oblasti klimatuevropský dialog, jehož hlavním cílem by bylo zatraktivnit zapojení do změny klimatu pro různé zúčastněné strany tak, aby se pro ně změna klimatu stala novou běžnou činností.

Návrh týkající se volného pohybu neosobních údajů v EU, který předložila Komise, postrádá podle EHSV ambice

Návrh Evropské komise přichází pozdě, postrádá ambice, soudržnost a přesvědčivé mechanismy účinného provádění.

Nikoho nesmíme opomenout: EHSV se zavázal, že z oběhového hospodářství učiní běžnou záležitost

Na zahájení Konference zainteresovaných stran v oblasti oběhového hospodářství, která se konala dne 20. února v Evropské komisi, předseda EHSV Georges Dassis uvedl: „Přechod na oběhové hospodářství je velkou příležitostí pro občanskou společnost. Nyní už k němu dochází v praxi. Musíme však zajistit, že s ním všichni souhlasí. Jedním z cílů platformy zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství je nikoho neopomenout. Tato platforma má klíčový význam jako prostor, v němž mohou vznikat podobné společné představy o přechodu na oběhové a udržitelné evropské hospodářství.“

EHSV vyzývá členské státy EU, aby urychlily dokončení HMU

Členské státy musí bezodkladně začít pracovat na vytvoření stabilní, prosperující a odolnější HMU. K tomu je zapotřebí přijmout další opatření na vnitrostátní a unijní úrovni – to je jeden z hlavních závěrů veřejné debaty o dokončení HMU, kterou nedávno EHSV uspořádal.

EHSV na Dni evropského průmyslu

„Evropský průmysl čelí mimořádným výzvám, s nimiž se jednotlivé členské státy nemohou vypořádat samostatně. Jsou zde však rovněž nesmírné příležitosti. Musíme jich využít, abychom si udrželi stávající vedoucí postavení v mnoha odvětvích nebo se opět dostali do čela tam, kde nás téměř předstihli naši konkurenti.“

Novinky ze skupin

Zaměstnavatelé budou diskutovat o opatřeních k překonání nedostatků v oblasti dovedností

skupina Zaměstnavatelé

Skupina Zaměstnavatelé pořádá 22. března v bulharské Sofii ve spolupráci s hlavními bulharskými sdruženími zaměstnavatelů konferenci nazvanou Překonání nedostatků v oblasti dovedností v zájmu růstu a tvorby pracovních míst – pohled podniků. Účastníci diskuse se podělí o osvědčené postupy a budou diskutovat o konkrétních řešeních nedostatků v oblasti dovedností. Tato akce je součástí programu bulharského předsednictví Rady Evropské unie.

Gabriele Bischoff při příležitosti Mezinárodního dne žen

Mezinárodní den žen je svátkem žen, kdy si připomínáme nejenom to, co již bylo uskutečněno, ale také to, co ještě bude třeba učinit. Skupina Zaměstnanci věnuje letos zvláštní pozornost mužům. Proč se zaměřovat na muže v den, který je určen ženám? Protože genderová rovnost se netýká pouze žen. Bez zapojení mužů se nám nikdy nepodaří dosáhnout skutečného zrovnoprávnění.

Skupina EHSV Různé zájmy vyzývá k inovacím v občanské společnosti

skupina EHSV Různé zájmy

Na mimořádné schůzi skupiny Různé zájmy, která se konala dne 15. února, byla prezentována studie nazvaná Budoucí vývoj občanské společnosti v Evropské unii do roku 2030. Vypracováním této studie pověřil EHSV slovinské Středisko pro informační služby, spolupráci a rozvoj nevládních organizací (CNVOS) a Evropskou síť národních organizací občanské společnosti (ENNA). 

Brzy v EHSV / kulturní akce

Cyrilice – nová abeceda v Evropské unii

EHSV pořádá od 15. března do 24. května 2018 v rámci bulharského předsednictví EU výstavu nazvanou „Cyrilice – nová abeceda v Evropské unii“. Na výstavě bude ke shlédnutí řada plakátů, které při příležitosti přistoupení Bulharska k EU v roce 2007 vytvořili studenti katedry knih a tištěné grafiky bulharské Národní akademie umění. (ck)