Na slyšení EHSV zazněla výzva k nalezení celosvětového řešení otázky zdanění v digitalizovaném hospodářství

Mezinárodní odborníci na daňové otázky a zástupci občanské společnosti vyzvali na slyšení, které 29. ledna uspořádal EHSV, k zavedení účinného celosvětového řešení zdanění podniků v digitalizovaném hospodářství, jež by bylo zaměřeno na zamezení dalších jednostranných kroků a zajištění udržitelného růstu, investic, daňové jistoty a spravedlnosti.

Vysoce postavení řečníci se shodli na tom, že účinným jak z hlediska regulace, tak správy může být pouze celosvětové řešení, a uvítali probíhající debaty, jež jsou součástí inkluzivního rámce G20/OECD pro řešení problému eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS).

Účastníci diskutovali o možných přístupech ke zdanění podniků v digitalizovaném hospodářství, o čemž se momentálně v tomto rámci diskutuje, a mimo jiné i o nových systémech přidělování mezinárodních práv v oblasti zdanění (jako jsou zapojení uživatelů, marketingová nehmotná aktiva a významná hospodářská přítomnost). Diskuse probíhala také o schopnosti jednotlivých zemí uplatňovat práva v oblasti zdanění v případě BEPS.

Bylo navrženo, aby se plně prozkoumala možnost řešit daňovou otázku v rámci systému daně z přidané hodnoty, a byl vysloven názor, že je třeba vypracovat společnou definici pojmu vytváření hodnot. Kromě toho bylo rozhodnuto, že je také zapotřebí dále přezkoumat, zda by řešení vycházející z daně z příjmu zaměřené na daňové rozdělení výnosů bylo vhodnější než řešení vycházející ze spotřební daně.

Řečníci nabádali k tomu, aby při navrhování nových pravidel byly dodrženy určité základní zásady, jako například zamezení dvojího zdanění, jednoduchost, jistota a rovnost. Pro jednotlivé zúčastněné strany bude rozhodující zjednodušená metodika. Je také nutné vypracovat a zavést spravedlivé a účinné mechanismy řešení sporů. Řečníci také doporučili, aby byla provedena další hospodářská analýza dopadu projektu BEPS a možného dopadu jakýchkoli budoucích opatření, která by mohla být zavedena.

Závěry slyšení budou využity jako podklad pro stanovisko z vlastní iniciativy, které vypracuje zpravodaj Krister Andersson a které má být přijato na červencovém plenárním zasedání. (jk)