Budování odolnosti musí být v roce 2019 hlavní prioritou eurozóny

Javier Doz Orrit

EHSV se vyjádřil k doporučení Komise pro hospodářskou politiku eurozóny v roce 2019 v tom smyslu, že rok 2019 bude mít s ohledem na současný ekonomický výhled pro ekonomiky eurozóny velký význam, co se týče budování odolnosti hospodářství a trhu práce.

Budování odolnosti je nutné proto, aby byly členské státy schopny čelit budoucím otřesům s omezenými ekonomickými a sociálními následky. Za tímto účelem je třeba prohloubit HMU tím, že se dokončí bankovní unie, navýší vlastní zdroje EU, zavede se funkce makroekonomické stabilizace pro eurozónu a také bude důsledně prováděn sociální piliř.

Stanovisko EHSV rovněž vyzývá k tomu, aby byla prováděna účinná opatření ke snížení nadměrných přebytků a zvýšily se veřejné investice a mzdy v zemích, které přebytky disponují. Ve střednědobém horizontu by měl růst reálných mezd odpovídat skutečnému nárůstu produktivity a inflace.

Nebylo by vhodné pobízet členské státy s vysokým veřejným dluhem a zápornou nebo nulovou produkční mezerou k budování fiskální rezervy prostřednictvím restriktivní fiskální politiky. To by v těchto zemích pravděpodobně vedlo k zachování nízkého růstu, aniž by se napomohlo snížit poměr jejich veřejného dluhu k HDP.

EHSV rovněž upozorňuje na to, že je naléhavě nutné přijmout pokyny a opatření nezbytné k povzbuzení veřejných investic a usnadnění soukromých investic. Při uplatňování fiskálních pravidel EU by mělo být zohledněno tzv. zlaté pravidlo.

Změny politiky by neměly být prováděny za cenu nižších příjmů pro financování sociálních investic a systémů sociální ochrany či nebezpečí, že by se snížila sociální a pracovní práva. Zároveň by se mělo usilovat o větší sbližování hospodářských a sociálních norem směrem vzhůru.

V neposlední řadě EHSV vyzývá členské státy, aby ukázaly nezbytné odhodlání rychle překonat zbývající neshody v těchto otázkách. (jk)