Dostupné jazyky:

Úvodník

Čím větší vyváženost, tím lepší EU

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

řada evropských zemí v uplynulých letech slavila či v blízké budoucnosti oslaví sto let od chvíle, kdy bylo ženám přiznáno volební právo. Toto právo je výsledkem dlouhého, těžkého a někdy i krvavého boje předchozích generací žen. Znáte lepší způsob, jak tento důležitý moment v dějinách naší společnosti oslavit, než že my ženy toto právo společně uplatníme?

Poznamenejte si

Stručně

„Občanská společnost usilující o rEUnaissanci“ Jakou Evropu chceme po volbách do Evropského parlamentu?

Na pozvání pana Lucy Jahiera, předsedy EHSV, proběhne 21. února akce nazvaná Občanská společnost usilující o rEUnaissanci. V diskusi zazní hlas organizované občanské společnosti a instituce Evropské unie budou moci vyjádřit svá očekávání a přání a podělit se o svou vizi Evropy v období po volbách do Evropského parlamentu.

Studenti z celé Evropy se v rámci příprav na akci „Vaše Evropa, váš názor“ setkávají s členy EHSV

Volby do Evropského parlamentu 2019

Po celý únor navštěvují členové Evropského hospodářského a sociálního výboru třicet tři škol, aby studenty připravili na akci „Vaše Evropa, váš názor“ – shromáždění mladých lidí, jehož desátý ročník se bude konat v Bruselu pod heslem #YEYSturns10: Dejte svůj hlas budoucnosti!

Novinky z EHSV

„Evropě nejvíc škodí mlčení,“ prohlásil Michel Barnier v EHSV

Hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier se zúčastnil 540. plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, na němž představil postoje EU k dohodě o vystoupení Spojeného království a možné scénáře budoucího vývoje.

Brexit bez dohody by ohrozil životaschopnost leteckého a chemického průmyslu ve Spojeném království i v EU

Během diskuse na vysoké úrovni o dopadu brexitu na letecký a chemický průmysl, kterou v EHSV uspořádala Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), se účastníci shodli na tom, že Spojené království by i nadále mělo harmonizovat své předpisy s EU a že z hlediska chemických látek má stěžejní význam nařízení REACH. Pokud jde o letecký průmysl, je třeba uzavřít dohody o vzájemnosti v nejdůležitějších oblastech a prodloužit plánované přechodné období alespoň na pět let.

EHSV vyzývá k právnímu uznání dobročinnosti v EU

Příspěvky z filantropických zdrojů představují v Evropě téměř 90 miliard EUR ročně, avšak filantropické nadace nebo soukromí dárci na rozdíl od komerčních společností nemohou využívat výhod jednotného evropského trhu, a ztěžuje se tím rozšíření jejich dobročinnosti přes hranice.

EHSV usiluje o reformu WTO v souladu s hodnotami EU

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém plenárním zasedání dne 24. ledna přijal stanovisko vyzývající k ambiciózní reformě Světové obchodní organizace, jejímž cílem by bylo překonat současnou krizi a zároveň zdůraznit hodnoty EU a její vedoucí úlohu v oblasti udržitelnosti.

Občanská společnost chce více monitorovat dohody EU o volném obchodu

EHSV na svém lednovém plenárním zasedání přijal stanovisko k tématu posílení úlohy domácích poradních skupin při monitorování provádění dohod o volném obchodu uzavřených Evropskou unií. Domácí poradní skupiny již nesou odpovědnost za dohled nad prováděním dohod o volném obchodu v oblasti udržitelného rozvoje a pracovních norem, avšak EHSV chce tuto monitorovací úlohu rozšířit na všechny aspekty dohod, včetně hlavních obchodních ustanovení.

Diskuse EHSV s rumunským předsednictvím: čas k obnovení vztahu mezi lidmi a Evropou

Na lednovém plenárním zasedání EHSV proběhla diskuse o prioritách rumunského předsednictví EU v prvním pololetí roku 2019, do které se zapojila rumunská předsedkyně vlády paní Vasilica‑Viorica Dăncilă. Předseda EHSV pan Luca Jahier zdůraznil, jak důležité je na prahu voleb do Evropského parlamentu obnovit důvěru občanů Evropy v politiku.

Kognitivní menšiny by mohly pomoci vyřešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na trhu práce budoucnosti

Prezentace uvedená na lednové schůzi specializované sekce TEN se zabývala tím, jak využít potenciál tzv. kognitivních menšin – osob, jež trpí vysoce funkčním autismem, hyperaktivitou, dyslexií a dyspraxií – k uspokojení poptávky po určitých žádaných technických dovednostech a zároveň začlenit tyto menšiny do společnosti.

EHSV podporuje vytvoření evropského centra pro kybernetickou bezpečnost

EHSV podporuje iniciativu Komise usilující o zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a sítě národních koordinačních center. Cílem je rozvinout kapacity v oblasti technologií a kybernetické bezpečnosti a zvýšit konkurenceschopnost odvětví kybernetické bezpečnosti Unie.

Budování odolnosti musí být v roce 2019 hlavní prioritou eurozóny

Javier Doz Orrit

EHSV se vyjádřil k doporučení Komise pro hospodářskou politiku eurozóny v roce 2019 v tom smyslu, že rok 2019 bude mít s ohledem na současný ekonomický výhled pro ekonomiky eurozóny velký význam, co se týče budování odolnosti hospodářství a trhu práce.

Úspěch navrhované reformy DPH nelze navzdory velkému potenciálu považovat za samozřejmost

VAT tax reform

EHSV ve stanovisku k návrhu Komise uvádí, že je třeba plně využít potenciálu nového systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy a omezit jakékoli možné negativní dopady na jednotný trh. Klíčem k úspěšnému uskutečnění návrhu bude intenzivnější spolupráce mezi orgány a rozsáhlá komunikace.

 

Na slyšení EHSV zazněla výzva k nalezení celosvětového řešení otázky zdanění v digitalizovaném hospodářství

Mezinárodní odborníci na daňové otázky a zástupci občanské společnosti vyzvali na slyšení, které 29. ledna uspořádal EHSV, k zavedení účinného celosvětového řešení zdanění podniků v digitalizovaném hospodářství, jež by bylo zaměřeno na zamezení dalších jednostranných kroků a zajištění udržitelného růstu, investic, daňové jistoty a spravedlnosti.

Kreativní Evropa (2021–2027): EHSV požaduje navýšit rozpočet a poskytnout zvláštní podporu v rámci programu Horizont 2020

Evropské kreativní odvětví má velký potenciál, potřebuje však větší podporu, aby se mohlo plně rozvíjet a stát se na světovém trhu významným konkurenceschopným aktérem. Ambiciózní kulturní a kreativní odvětví by bylo přínosné i pro jiná odvětví, jako je textilní průmysl, cestovní ruch, automobilový průmysl, stavebnictví či zdravotní péče.

Nastal čas začít konečně mluvit o Mezinárodním dni památky obětí holocaustu

Luca JAHIER

Při přípravách na pietní uctění Mezinárodního dne památky obětí holocaustu můžeme jen stěží zůstat klidní. Místo mlčení, truchle sám ve skrytu duše, by člověk nejraději křičel.

Novinky ze skupin

Projekty zaměstnavatelů v rámci rumunského předsednictví

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Mottem rumunského předsednictví Rady Evropské unie v první polovině roku 2019 je „Soudržnost, společná evropská hodnota“. Skupina Zaměstnavatelé vnímá řadu synergií mezi prioritami rumunského předsednictví a svými vlastními politickými cíli. Proto skupina plánuje akci během předsednictví, která se zaměří na podnikání.

Skupina Zaměstnanci v EHSV vítá dohodu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem

Dne 24. ledna dosáhly Evropský parlament, Evropská komise a členské státy dohody o směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.

Společnost mimo velká města: úloha organizací občanské společnosti v boji proti populismu

skupina Různorodá Evropa v EHSV

V současné době dosahuje populismus v EU nejvyšší míry od třicátých let 20. století. V této souvislosti vypracovala skupina Různorodá Evropa v EHSV studii Společnost mimo velká města: úloha organizací občanské společnosti v boji proti populismu, která je nyní dostupná online.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Kulturní akce v EHSV

EHSV organizuje kulturní akce, aby přitáhl širší publikum k diskusi o tématech, na něž se zaměřuje, zdůraznil evropský rozměr díla určitého umělce, nebo vyzdvihl méně známé evropské umělce, kteří by si zasloužili pozornost i za hranicemi své země. Program na rok 2019 má pro každého něco.