EHSV naléhavě vyzývá k rychlému přijetí návrhu Komise o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě.

EHSV podporuje návrh Evropské komise týkající se dlouho očekávaného přezkumu nařízení o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě. Výbor ve stanovisku přijatém na lednovém plenárním zasedání EHSV vyzývá Evropský parlament a Radu, aby v zájmu účinného řešení narušení mezinárodní hospodářské soutěže bez prodlení schválily zrevidované nařízení.

EHSV podporuje dvojí přístup Komise k ochraně spravedlivé mezinárodní hospodářské soutěže; svůj postoj vyjádřil 17. ledna 2018 přijetím stanoviska, které vypracoval Jacek Krawczyk. Návrh na jednu stranu zvyšuje účinnost stávajících právních předpisů a poskytuje Komisi účinný nástroj na zmírňování a prevenci narušení spravedlivé hospodářské soutěže v letectví. Dohody EU o letectví na druhou stranu slouží jako motivace pro třetí země, aby dodržovaly právní předpisy EU výměnou za přístup na unijní trh.

„Tento návrh je dalším důležitým krokem v provádění strategie pro evropské letectví oznámené před dvěma lety. Budoucí úspěšnost letectví v EU závisí na tom, jak účinně se bude tato strategie provádět,“ řekl pan Krawczyk. „S ohledem na význam letectví pro hospodářství EU musí být všechny zainteresované strany do provádění strategie zapojeny ještě více,“ dodal.

Revize nařízení o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě (nařízení č. 868/2004) je součástí většího souboru návrhů nazvaného „Letectví: otevřená a propojená Evropa“, který také obsahuje pokyny v těchto oblastech: vlastnictví a kontrola evropských leteckých společností, závazek veřejné služby a kontinuita uspořádání letového provozu (ATM).(mp)