Organizace občanské společnosti EU v oblasti lidských práv poukazují na větší obtíže při jejich práci

V pátek 19. ledna EHSV ve spolupráci s jeho kontaktní skupinou uspořádal zahájení zprávy, kterou vypracovala Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), která varuje před zmenšováním prostoru pro činnost občanské společnosti v boji za dodržování lidských práv v EU.

Zpráva Výzvy pro organizace občanské společnosti pracující v oblasti lidských práv v EU", poukazuje na znepokojující obtíže, s nimiž se ve větší míře setkávají organizace občanské společnosti EU při své práci. Zhruba je dělí do několika oblastí:

  • právní omezení, která se mohou pohybovat od obtíží při zřizování organizací až po obtíže v oblasti svobody sdružování, pokojného shromažďování, svobody projevu a informací;
  • překážky bránící v přístupu k financování, zejména strukturálnímu a dlouhodobému;
  • stigmatizace a snaha o diskreditaci organizací, jakož i fyzické a verbální útoky na aktivisty, místo chráněného prostředí na provádění jejich činnosti;
  • obtíže při pozitivním ovlivňování právních předpisů a tvorby politiky jakožto uznaní legitimní aktéři.

Zpráva dochází k závěru, že za účelem poskytnutí pevné podpory při ochraně, podpoře a plném dodržování lidských práv je naléhavě nutné začít provádět všechna doporučení poskytnutá organizací FRA a dalšími orgány EU, jako je EHSV, a posílit účinnost organizací občanské společnosti v EU. (mr)