Fiskální politika může zásadním způsobem přispět k dalšímu hospodářskému oživení v eurozóně v roce 2018

EHSV nesouhlasí s návrhem Komise týkajícím se obecně neutrální orientace fiskální politiky a zasazuje se místo toho o mírně pozitivní orientaci této politiky ve výši přibližně 0,5 % HDP. Výbor ve svém stanovisku Hospodářská politika eurozóny 2018 uvádí, že rozpočtové úsilí by měly vyvíjet hlavně země, které mají přebytky běžného účtu a fiskální prostor.

Jelikož je hospodářské oživení v eurozóně nejisté, neúplné a netypické a také s ohledem na ohlášené změny měnových politik ECB, EHSV vyzývá k tomu, aby fiskální politiky podpořily měnové politiky. EHSV ve svých doporučeních zohledňuje mimo jiné rovněž takové aspekty, jako jsou nízké míry investic, vnější přebytek běžného účtu a značný pokles na trhu práce.

„Stimulační fiskální opatření soustředěná na veřejné investice by v krátkodobém horizontu posílila poptávku a také dlouhodobě zvýšila růstový potenciál, čímž by řešila otázku udržitelnosti veřejného dluhu,“ uvedl zpravodaj Javier Doz Orrit (skupina Zaměstnanci, ES).

Veřejné investice se musejí soustředit nejen na infrastrukturu, ale také na sociální investice, a prostřednictvím zvyšování mezd by měla být stimulována domácí spotřeba.

„Co se týče uplatňování fiskálních pravidel, doporučujeme, aby z výpočtů byly vyjmuty veřejné výdaje na investice. To by přispělo k inkluzivnímu růstu a vzestupné konvergenci,“ prohlásil pan Doz Orrit.

EHSV vítá cíle politiky Komise, jimiž jsou udržitelný růst podporující začlenění, odolnost a konvergence, a také její priority pro strukturální reformy. Je toho názoru, že reformy musí zvýšit produktivitu, podpořit tvorbu vysoce kvalitních pracovních míst a snížit nerovnosti. Vyzývá k zavedení účinných opatření namířených proti škodlivému oslabení veřejných rozpočtů a podporuje kroky nezbytné k prohloubení hospodářské a měnové unie. (jk)