Dostupné jazyky:

Úvodník

Budoucnost demokracie v Evropě

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

území Evropy bylo celé roky pustošeno válkami. Každé evropské město má nějaký krví potřísněný historický pozůstatek konfliktu nebo občanských nepokojů. Nyní zažíváme nejdelší období bez války na území Evropské unie. Na těch samých místech, která byla kdysi rozvrácena, jsou dnes meziregionální a mezinárodní orgány, jejichž činnost usnadňuje hladké fungování stavby, již nazýváme Evropskou unií. To je velmi symbolické, ovšem symbolika nestačí.

Poznamenejte si

20/02/2018 - 21/02/2018 Brusel
Zavádění oběhového hospodářství – jaké budou další kroky?, Konference zainteresovaných stran v oblasti oběhového hospodářství
01/03/2018 - 02/03/2018 Atény
konference EHSV na téma Budoucnost demokracie v Evropě
06/03/2018 - 07/03/2018 Brusel
4. fórum pro migraci
14/03/2018 - 15/03/2018 Brusel
plenární zasedání EHSV
15/03/2018 - 16/03/2018 Brusel
Vaše Evropa, váš názor

Stručně

Jaké místo bude zaujímat kultura v budoucí Evropě? Na tuto otázku se Bruselu chystají odpovědět evropští studenti

V průběhu pěti týdnů navštíví členové Evropského hospodářského a sociálního výboru vybrané školy ve svých zemích, aby studentům pomohli s přípravou na akci „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS) – shromáždění mladých lidí, které se bude konat ve dnech 15. a 16. března 2018 v Bruselu.

Předseda EHSV Georges Dassis se setkal s předsedou Hospodářské, sociální a environmentální rady Patrickem Bernasconim

Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Georges Dassis a předseda Hospodářské, sociální a environmentální rady Francie Patrick Bernasconi se dne 17. ledna sešli v Bruselu, aby představili první hodnocení posílené spolupráce mezi institucemi, jimž předsedají, a aby posoudili možnosti další společné činnosti.

Předseda Dassis se zúčastnil slavnostního předávání ocenění Silver Rose Awards

Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Georges Dassis se dne 23. ledna zúčastnil 15. slavnostního předávání ocenění Silver Rose Awards, jež v Evropském parlamentu uspořádala síť SOLIDAR ve spolupráci se Skupinou progresivní aliance socialistů a demokratů v EP a Stranou evropských socialistů. 

Organizace občanské společnosti EU v oblasti lidských práv poukazují na větší obtíže při jejich práci

V pátek 19. ledna EHSV ve spolupráci s jeho kontaktní skupinou uspořádal zahájení zprávy, kterou vypracovala Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), která varuje před zmenšováním prostoru pro činnost občanské společnosti v boji za dodržování lidských práv v EU.

Novinky z EHSV

EHSV konzultuje kybernetickou bezpečnost s občanskou společností

EHSV vyzývá EU a její členské státy, aby přijaly model pro kybernetickou bezpečnost na evropské úrovni s cílem posílit mandát evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost a nakonec také zavést evropský systém certifikace pro služby a produkty online.

EHSV vyzývá Komisi, aby upřesnila navrhovaná kritéria pro oznamování přeshraničních daňových opatření.

Tax justice

Komise musí pro navrhovanou povinnost oznamovat přeshraniční daňová opatření a transakce určit přesnější charakteristické znaky, aby se předešlo subjektivnímu výkladu ze strany daňových poplatníků i daňových orgánů, což by mohlo vést k nadměrnému vykazování a administrativní zátěži, žádá EHSV ve svém stanovisku Opatření odrazující od vyhýbání se daňovým povinnostem a od daňových podvodů.

V EHSV proběhla akce, na níž Komise představila svou příručku informující členské státy o využitelných možnostech financování na úrovni EU na podporu integrace migrantů

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uspořádal v lednu spolu s Evropskou komisí akci, na níž Komise představila novou příručku, která má členským státům pomoci posílit integraci osob z přistěhovaleckých skupin díky efektivnějšímu a koordinovanějšímu využívání dostupných unijních nástrojů financování.

Země západního Balkánu potřebují jasný plán postupu přistoupení k EU

To je hlavní poselství z veřejného slyšení o ekonomické a sociální soudržnosti a evropské integraci západního Balkánu, kterou uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor v Bruselu.

„Velice jsme uvítali, že bulharské předsednictví Rady EU si jako jednu ze svých priorit zvolilo západní Balkán a požádalo EHSV o vypracování stanoviska k tomuto tématu,“ uvedl Ionut Sibian, předseda studijní skupiny EHSV k tématu Hospodářská a sociální soudržnost a evropská integrace západního Balkánu. Andrej Zorko, zpravodaj stanoviska EHSV, zdůraznil, že tento region je mimořádně složitý a že je potřeba rozsáhlejší regionální spolupráce a podstatnější zapojení občanské společnosti do procesu evropské integrace. 

„Made in Europe“ musí mít stejné podmínky jako konkurenti na evropském trhu

Protekcionismus není pro Evropu řešením, EU však nemůže dovolit ani to, aby byl její vnitřní trh zaplaven výrobky, jež odporují jejím sociálním a environmentálním normám a ohrožují její průmysl, varuje Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve zprávě, která byla přijata na lednovém plenárním zasedání a věnuje se komplexní průmyslové politice pro EU.

EHSV naléhavě vyzývá k rychlému přijetí návrhu Komise o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě.

EHSV podporuje návrh Evropské komise týkající se dlouho očekávaného přezkumu nařízení o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě. Výbor ve stanovisku přijatém na lednovém plenárním zasedání EHSV vyzývá Evropský parlament a Radu, aby v zájmu účinného řešení narušení mezinárodní hospodářské soutěže bez prodlení schválily zrevidované nařízení.

EHSV stojí pevně za prioritami prvního bulharského předsednictví Rady EU

„Úspěšnost předsednictví nezávisí na velikosti země – je důsledkem politické vůle angažovat se v politikách, které mají zásadní význam pro budoucnost Evropy, řekl předseda EHSV Georges Dassis ve svém uvítacím projevu, který vyslechla bulharská náměstkyně ministra práce a sociálních věcí, paní Zornitsa Roussinova, když se v lednu zúčastnila plenárního zasedání EHSV.

EHSV požaduje finanční pojištění, ze kterého by mohly být odškodněny oběti počítačových podvodů

Zlepšování právní spolupráce členských států v oblasti boje proti počítačovým podvodům představuje krok správným směrem, uvádí EHSV v nedávném stanovisku hodnotícím návrh směrnice o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání. EHSV však rovněž požaduje další prostředky ochrany uživatelů digitálních platebních prostředků a povinná preventivní opatření, která by uživatele varovala před metodami pachatelů kybernetických trestných činů.

Fiskální politika může zásadním způsobem přispět k dalšímu hospodářskému oživení v eurozóně v roce 2018

Image
Doz Orrit, ECO 444

EHSV nesouhlasí s návrhem Komise týkajícím se obecně neutrální orientace fiskální politiky a zasazuje se místo toho o mírně pozitivní orientaci této politiky ve výši přibližně 0,5 % HDP. V souladu s jeho stanoviskem Hospodářská politika eurozóny 2018 by rozpočtové úsilí měly vyvíjet hlavně země, které mají přebytky běžného účtu a fiskální prostor.

Doba řízení a doba odpočinku, pracovní doba a vysílání pracovníků

Stanovisko EHSV „Doba řízení a doba odpočinku, pracovní doba a vysílání pracovníků“ bylo přijato dne 18. ledna 2018 na 531. plenárním shromáždění 173 hlasy pro, 89 hlasů bylo proti a 17 členů se zdrželo hlasování. Zpravodajkou stanoviska byla paní Tanja Buzek, členka specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN). (mp)

Novinky ze skupin

Sociální práva a bezpečnost silničního provozu

skupina Zaměstnanci v EHSV

Na lednovém plenárním zasedání bylo přijato stanovisko týkající se významné úlohy dopravy coby klíčového odvětví pro hospodářství EU. Toto stanovisko se věnuje zásadním otázkám, kterými jsou doby odpočinku a vysílání pracovníků. Výbor poukazuje na to, že změny právních předpisů navrhované v rámci balíčku týkajícího se mobility účinně neřeší zjištěné problémy – a to ve více ohledech –, a dle názoru skupiny Zaměstnanci nezaručují tyto změny úspěch boje proti sociálnímu dumpingu v odvětví silniční dopravy. V zájmu lepšího přeshraničního prosazování pravidel EU pak EHSV rovněž vyzývá k vytvoření evropské agentury pro silniční dopravu.

EHSV je rozdělen ve věci vysílání pracovníků v dopravě. Skupina Zaměstnavatelé je proti stanovisku EHSV.

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Skupina Zaměstnavatelé nepodpořila stanovisko EHSV Doba řízení a doba odpočinku, pracovní doba a vysílání pracovníků. Skupina se domnívá, že stanovisko dostatečně nezohlednilo rozdíly v názorech uvnitř Výboru, pokud jde o návrh Komise na vysílání pracovníků.

Občanská společnost v EU: nástin dalšího vývoje do roku 2030 – mimořádná schůze skupiny Různé zájmy

skupina Různé zájmy v EHSV

Po druhém dni únorového plenárního zasedání uspořádá skupina III v prostorách EHSV (místnost JDE 62) svou mimořádnou schůzi na téma Občanská společnost v EU: nástin dalšího vývoje do roku 2030.