Dostupné jazyky:

Úvodník

Kéž je letošní rok předvídatelnější a přinese nám více pohody a radosti!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vstoupili jsme do nového roku 2021, přičemž nás stále sužuje pandemie COVID-19, lockdown a zoufalá situace na trhu práce. S příchodem vakcíny se však blýská na lepší časy. Tento rok bude důležité zajistit očkovací látku pro každého a přesvědčit lidi, aby se dali očkovat. Postupem času se budeme moci stále více soustředit na oživení a budování Evropy po pandemii COVID-19.

Tento širší přístup s dlouhodobou perspektivou jednoznačně zaujalo také Portugalsko, které se 1. ledna ujalo předsednictví Rady EU. Lisabon se hodlá v prvé řadě zaměřit na řešení hospodářské krize a zmírnění jejího dopadu na občany prostřednictvím spravedlivého, ekologického a digitálního oživení.

Poznamenejte si


24.–25. února 2021, Brusel
plenární zasedání EHSV


18.–19. března 2021, Brusel
akce Vaše Evropa, váš názor 2021

„Otázka pro...“

Otázka pro…

V naší rubrice „Otázka pro…“ se pokaždé obracíme na některého ze členů EHSV, aby se vyjádřil k aktuálnímu tématu, které považujeme za obzvláště důležité.
 

Za silné partnerství mezi EU a USA

Předseda sekce Vnější vztahy Dimitris Dimitriadis

Nová translatlantická agenda je v současné době ústředním bodem politického programu všech evropských institucí. To do značné míry platí i pro náš Výbor, a zejména pak pro sekci Vnější vztahy. Důkazem je jak nedávná schůze našeho monitorovacího výboru Transatlantické vztahy, které se zúčastnili velmi významní hosté, jež zdůraznili význam intenzivního a stabilního dialogu s občanskou společností, tak i prohlášení předsedkyně EHSV i mé vlastní, jež jsem vydal v reakci na volby v USA v roce 2020 a ve kterém jsem vyjádřil naději na silné partnerství při řešení globálních výzev.

Naším hostem je tentokrát ...

Vzácný host

V této rubrice Vám každý měsíc představujeme jednoho vzácného hosta. Jedná se o známou evropskou osobnost, o níž se mluví a která se s námi podělí o svůj pohled na svět, aby nám tak poskytla nové podněty k zamyšlení, rozšířila naše obzory, byla pro nás inspirací a obohatila nás o nové poznatky.

Náš vzácný host, profesorka Danuta Hübner, hovoří na téma brexitu

23. června 2016 hlasovali občané Spojeného království v poradním referendu o tom, zda by tato země měla ukončit své členství v Evropské unii. Britové se tehdy nepatrnou většinou hlasů vyslovili pro vystoupení z EU, i když v některých částech Spojeného království dopadlo referendum jinak – lidé ve Skotsku, v Severním Irsku a také v Londýně chtěli v EU setrvat. Britská vláda se poté nicméně zavázala, že brexit uskuteční. 1. února 2020 vstoupila v platnost dohoda o vystoupení, čímž začalo běžet 11měsíční přechodné období. Tento krok přinesl právní jistotu všem, jichž se brexit dotkne. Od 1. ledna 2021 pak platí dohoda o budoucích vztazích a Spojené království se k tomuto datu oficiálně stalo třetí zemí. 

Novinky z EHSV

K prioritám portugalského předsednictví Rady EU patří provádění VFR, dohoda o brexitu a vakcinace

1. ledna 2021 se Portugalsko ujalo předsednictví Rady EU, pro které si zvolilo heslo „Čas dosáhnout konkrétních výsledků: spravedlivé, zelené a digitální oživení“.

Během svého předsednictví se bude muset vypořádat s náročnými úkoly – půjde o to realizovat v praxi dohody ohledně víceletého rozpočtu EU (VFR) a fondu na podporu oživení, které byly uzavřeny ke konci německého předsednictví, provádět dohodu se Spojeným královstvím na období po brexitu a dohlížet v Evropě na průběh očkování proti onemocnění COVID-19.

EHSV přivítal přední irskou popularizátorku problematiky zdravotního postižení Sinéad Burke

Dne 2. prosince uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor diskusi s irskou popularizátorkou problematiky zdravotního postižení a spisovatelkou Sinéad Burke. Diskuse, která proběhla u příležitosti plenárního zasedání, byla věnována tématu posílení postavení osob se zdravotním postižením a jejich začlenění do všech oblastí hospodářského, sociálního a politického života v EU i mimo ni.

Jednotná práva osob se zdravotním postižením

Připomeňte si s námi některé klíčové momenty on-line tiskové konference, kterou u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením 2020 dne 2. prosince uspořádalo tiskové oddělení.

EHSV požaduje změnu volebního práva EU

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval Evropský parlament (EP), Radu EU a členské státy, aby co nejdříve pozměnily akt o volbách z roku 1976 tak, aby bylo zaručeno, že všichni občané EU se zdravotním postižením budou mít skutečné právo volit ve volbách do EP v roce 2024.

Blahopřejeme k zajištění komplexního partnerství mezi EU a Spojeným královstvím

Společné prohlášení Christy Schweng, předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), a Jacka O’ Connora, předsedy monitorovací skupiny Brexit v EHSV

Gratulujeme vyjednavačům Evropské unie a Spojeného království k úspěšnému uzavření nejkomplexnějšího a nejobtížnějšího vyjednávání o obchodní dohodě, která je životně důležitá pro občany Spojeného království i celé Evropy.

EHSV je potěšen, že je v rozpočtu EU na období 2021–2027 brán zřetel na názory občanské společnosti

EHSV vítá, že hlavy států a předsedové vlád EU schválili dne 10. prosince 2020 víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027. Kompromis ohledně evropského rozpočtu a fondu na podporu oživení spolu s mechanismem právního státu zohledňuje proaktivní a komplexní příspěvek EHSV usilující o ambicióznější VFR pro EU.

#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Je načase, aby naše demokracie dostihla technologii

„Nejnovější iniciativy Evropské komise v oblasti regulace digitálních služeb a trhů zajistí odpovědnost poskytovatelů za jimi nabízené služby. Zajistí také, že digitální obři nebudou na evropských trzích diktovat svá vlastní pravidla,“ řekla na prosincovém plenárním zasedání EHSV výkonná místopředsedkyně Komise Margrethe Vestager.

Vnitrostátní veřejné služby mají zásadní význam pro demokracii a právní stát v EU

EHSV prosazuje soubor společných zásad pro poskytování veřejných služeb s cílem pomoci členským státům jednat plně v souladu s demokratickými hodnotami a právním státem.

Nový pakt EU o migraci a azylu – promarněná příležitost nabrat tolik potřebný nový směr

Nový pakt EU o migraci a azylu se stal předmětem ostré kritiky na konferenci na vysoké úrovni, kterou uspořádal EHSV. Podle zástupců občanské společnosti, analytických středisek a Evropského parlamentu totiž nepřináší změny, které jsou zapotřebí k vytvoření skutečně společného evropského migračního a azylového systému.

Jednotné evropské nebe – nový návrh Komise možná nebude stačit

Evropská komise a subjekty z oblasti letectví by se měly vrátit k jednacímu stolu, aby vyjasnily ambice nového nařízení o jednotném evropském nebi, stojí v nedávno přijatém stanovisku EHSV.

Společná budoucnost technologie blockchain a těžebního průmyslu

Blockchain

Technologie blockchain by mohla v budoucnu nabídnout užitečná řešení pro těžební průmysl, avšak digitální transformace by měla zohledňovat sociální důsledky. K tomuto závěru dospěli účastníci kulatého stolu, který on-line uspořádala Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) v EHSV dne 14. prosince 2020.

Klíčem k úspěchu evropského klimatického paktu je posílení úlohy zúčastněných stran

EU Climate Pact

EHSV vítá, že jeho doporučení byla zohledněna v návrzích Evropské komise týkajících se evropského klimatického paktu, který podporuje stávající a nová opatření v oblasti klimatu prostřednictvím vzájemného učení, vzdělávání, budování kapacit, odstraňování překážek a snazšího přístupu k financování.

EHSV se připojuje k záměru EU obnovit vztahy se Spojenými státy

15. prosince se v návaznosti na prezidentské volby v USA sešel monitorovací výbor EHSV Transatlantické vztahy, aby znovu navázal pevné partnerství s občanskou společností této země.

Novinky ze skupin

Podniky z EU jsou připraveny postavit se k souběžné ekologické a digitální transformaci čelem

Stefano Mallia, předseda skupiny Zaměstnavatelé v EHSV

Dosažení klimatické neutrality a vedoucího postavení v digitální oblasti nebudou pro Evropu snadnými úkoly. Transformační program Zelené dohody pro Evropu je jak náročný, tak nutný. Někteří vysoce postavení manažeři ho pokládají za herkulovský úkol, zaměstnavatelé v EU jsou však připraveni přeřadit a urychlit zavádění ekologické a digitální transformace.

V rámci průmyslové transformace je nezbytné zajistit rovnováhu mezi sociálními, hospodářskými a environmentálními otázkami

skupina Zaměstnanci v EHSV

Průmyslové změny mohou kromě udržitelného růstu a inkluze přinést také kvalitnější pracovní místa a lepší pracovní podmínky. Stejně tak by však mohly vést k prohloubení nerovností a chudoby, k nárůstu nezaměstnanosti některých skupin a v konečném důsledku k závažnému narušení sociální soudržnosti, které by ohrozilo EU i samotnou demokracii.

Osoby samostatně výdělečně činné žijící v chudobě – často opomíjená skupina

Ronny Lannoo, člen skupiny Různorodá Evropa v EHSV a belgické organizace malých a středních podniků UNIZO

Na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se často pohlíží jako na lidi, kteří chtějí snadno přijít k penězům a dosáhnout úspěchu. Tato zjednodušená představa však nebere v potaz celou řadu problémů, s nimiž se podnikatelé musí vyrovnat. Samostatná výdělečná činnost vždy obnáší riziko, a to jak z hlediska podnikání, tak i soukromého života.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Výstava v EHSV oslavuje sociální rozměr, který je jedním z hlavních témat portugalského předsednictví EU

Právě v okamžiku, kdy se Portugalsko ujímá předsednictví EU a jako jednu ze svých priorit si vytyčilo sociální agendu, pořádá EHSV virtuální výstavu portugalské umělkyně Marii Reis Rochy, jež vzdává hold mezilidským vztahům a solidaritě.

Mladí lidé z celé Evropy budou za přispění EHSV společně diskutovat o nápadech, jak překonat klimatickou krizi

Akce EHSV pro mládež „Vaše Evropa, váš názor“ bude mít v roce 2021 podobu konference OSN o změně klimatu (COP). Studenti během ní budou moci vyjádřit své názory na to, jak řešit klimatickou krizi a přiblížit se splnění cíle klimatické neutrality, jehož má být dosaženo do roku 2050.