Bez migrantů je hospodářský a sociální model Evropy ohrožen, říká EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přijal dne 13. prosince 2018 stanovisko z vlastní iniciativy Náklady neexistence imigrace a neprováděné integrace, které pojednává o vlivu přistěhovalectví a integrace migrantů na každodenní život v evropské společnosti.

„Musíme změnit způsob, jakým je migrace prezentována, a používat přesvědčivé argumenty“, uvedl zpravodaj Pavel Trantina. Podle pana Trantiny lze mylné představy nejlépe vyvrátit s pomocí fakticky podložených poznatků.

Podle stanoviska by scénář neexistence imigrace v Evropě způsobil pokles zemědělské výroby, zhroucení průmyslu, napětí na trzích práce, neudržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče, další vylidňování venkovských oblastí a narušení sociální soudržnosti.

Migrace nemůže dobře fungovat, nejsou-li migranti řádně začleňováni do hostitelské společnosti. EHSV ve svém stanovisku uvádí tato rizika a náklady scénáře „neprováděné integrace migrantů“: neuznávání kvalifikace migrantů a prudký nárůst nehlášené práce, chybějící rovné postavení a nedostatečný přístup ke službám, územní segregace, která by v konečném důsledku mohla vyústit ve vznik ghett, zvýšení kriminality, nárůst rasismu a xenofobie a větší podpora extremistických ideologií (jak ze strany migrantů, tak ze strany hostitelské společnosti).

EHSV tvrdí, že „vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je investice do integrace migrantů nejlepší pojistkou proti případným budoucím nákladům, problémům a napětím“.

„Je nezbytné postavit se ke společenské debatě s pádnými důvody a údaji, jimiž se bude čelit falešným zprávám a stereotypům,“ dodává José Antonio Moreno Díaz, spoluzpravodaj stanoviska. „Ukažme společnosti v EU, čím jí přistěhovalci přispívají nyní a čím se očekává, že přispějí v blízké budoucnosti. Jde o kolektivní a společný úkol, do nějž se musí zapojit všechny části občanské společnosti.“

V souvislosti s přijetím globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci v marockém Marrákeši se výzva EHSV, aby členské státy migraci vrátily její význam a smysl, stává ještě relevantnější. Extremistické síly by neměly dostat možnost, aby z fenoménu migrace udělaly problém. Migrace je zdroj a je na členských státech, aby jej patřičně využily. (ddl)