Dostupné jazyky:

Úvodník

Kdo zaspí v demokracii, probudí se do diktatury

Demokracie je jako křehká květina, o kterou je třeba pečovat – to je každodenním úkolem těch, kteří jsou přesvědčeni, že většina dojde k řešení prostřednictvím diskuze, kompromisu a vzájemné komunikace. Z tohoto hlediska je demokracie v Evropě ohrožena.

Vedoucí představitelé se v uplynulých 10 letech potýkali s krizovými situacemi, které Evropu zaskočily nepřipravenou: nejprve přišla finanční krize, po ní hospodářská a sociální krize a nakonec, jako by to všechno nestačilo, tzv. „migrační krize“, která nadobro zkazila náladu evropské společnosti.

Stručně

EHSV a Evropský parlament budou společně usilovat o zvýšení účasti ve volbách do Evropského parlamentu

Předseda EHSV Luca Jahier a předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani podepsali společné prohlášení, v němž se obě tyto instituce zavazují k provádění řady společných činností s cílem zvýšit povědomí občanů a podnítit je k účasti ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019.

#COP24: Předseda EHSV Luca Jahier požaduje novou evropskou správu v oblasti klimatu

Nestátní subjekty a subjekty na nižší než celostátní úrovni dosud hrály rozhodující úlohu, pokud jde o opatření v oblasti klimatu, často se však setkávají s nepřekonatelnými překážkami. Na konferenci o změně klimatu COP 24, která se konala ve dnech 2.–14. prosince 2018 v polských Katovicích, zdůraznil předseda EHSV Luca Jahier, jak naléhavé je řešit změnu klimatu, a zdůraznil, že Evropa musí zavést nový mechanismus udržitelnosti, který by zahrnoval mnohostrannou správu.

Summit Euromed: Investice do lidského kapitálu jsou klíčové pro zajištění stability a bezpečnosti v regionu

Členové organizací zastupujících občanskou společnost v zemích evropsko-středomořského regionu se sešli ve dnech 17. a 18. prosince v Turíně na výročním Evropsko-středomořském summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí. Tématem jejich jednání bylo vzdělávání a odborná příprava v regionu.

Zástupci občanské společnosti požadují, aby Černá Hora zintenzivnila úsilí v oblasti migrace a svobody sdělovacích prostředků

Event banner

Představitelé subjektů občanské společnosti prodiskutovali na 12. schůzi smíšeného poradního výboru občanské společnosti EU-Černá Hora v Bruselu aktuální stav jednání o přistoupení Černé Hory k EU. Ve společném závěrečném prohlášení ocenili skutečnost, že v roce 2018 rychle rostla ekonomika této země a snížila se míra nezaměstnanosti.

Investice do čisté mobility jsou zásadní

Bezpečná a čistá mobilita je zásadní pro budoucnost Evropy. Na vídeňské konferenci na vysoké úrovni pořádané ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 zhodnotili členové EHSV aktuální stav mobility v EU a opětovně zdůraznili, jak zásadní je pevné odhodlání v této oblasti pro budoucí rozvoj evropské dopravní politiky.

„Jednotní v zármutku“ – vzdání pocty Pawłu Adamowiczovi, starostovi Gdaňsku

Předseda EHSV Luca Jahier a místopředsedkyně EHSV pro komunikaci Isabel Caño Aguilar vzdali poctu Pawłu Adamowiczovi, starostovi Gdaňsku, který podlehl zraněním způsobeným brutálním útokem během veřejné charitativní akce dne 13. ledna 2019. Vzpomínkový obřad se konal dne 15. ledna v Bruselu na esplanádě Solidarność před Evropským parlamentem.

Paweł Adamowicz byl 20 let starostou Gdaňsku, Evropanem a obhájcem demokratických hodnot a demokratického dialogu. Proměnil Gdaňsk v dynamické a otevřené město a pomáhal budovat demokracii nejen v Polsku, ale i v Evropě. (ehp)

Seminář pro novináře v rámci příprav na volby do Evropského parlamentu v roce 2019

V prosinci 2018 uspořádalo tiskové oddělení EHSV již druhý seminář EHSV pro novináře, jehož cílem bylo lépe seznámit novináře z celé Evropy s činností Výboru a jeho členů a s přínosem, který má Výbor pro každodenní život evropských občanů.

Šťastný nový rok!

Tiskové oddělení vám přeje šťastný a kreativní nový rok 2019!

„Přeji vám, aby byl rok 2019 plný spravedlnosti, solidarity a rovnosti“ – Isabel Caño Aguilar, místopředsedkyně pro komunikaci

Novinky z EHSV

„Minulost pro nás může být skvělým ponaučením, nesmí však být naší metou do budoucna“

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans pohovořil na prosincovém plenárním zasedání EHSV o právním státu a udržitelné Evropě.

Bez migrantů je hospodářský a sociální model Evropy ohrožen, říká EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přijal dne 13. prosince 2018 stanovisko z vlastní iniciativy Náklady neexistence imigrace a neprováděné integrace, které pojednává o vlivu přistěhovalectví a integrace migrantů na každodenní život v evropské společnosti.

Občanská společnost by měla hrát určující roli při prosazování evropských hodnot, které jsou momentálně v ohrožení

Ve dnech 22. a 23. listopadu uspořádal EHSV v Aténách 12. seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích s názvem Upevnění evropských hodnot, jehož se zúčastnilo dvanáct řečníků, mj. z řad novinářů a akademických pracovníků.

EHSV se zasazuje za zřízení fóra pro financování opatření v oblasti klimatu pro nestátní subjekty

EU je klíčovým hráčem při koordinaci a financování vnitrostátního a regionálního úsilí v oblasti boje proti změně klimatu. V celosvětovém měřítku podporuje opatření na ochranu klimatu vycházející zdola, nicméně v Evropě je třeba ještě mnoho vykonat. EHSV ve stanovisku Usnadnění přístupu nestátních subjektů k financování opatření v oblasti klimatu, jež připravil Cillian Lohan, identifikuje rozličné problémy, jimž čelí různé skupiny při získávání financí na své projekty v oblasti klimatu, a nabízí možná řešení.

 

Provádění environmentálních právních předpisů EU se musí stát prioritou

Nedostatečné, roztříštěné a nerovnoměrné provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí v členských státech oslabuje důvěru občanů v jejich účinnost. Prioritou EU a členských států musí být zajištění jejich řádného provádění.

EHSV požaduje rozsáhlejší opatření namířená proti praní peněz a financování terorismu

Money laundering

EHSV vítá návrh Komise, jehož cílem je pozměnit Evropský systém dohledu nad finančním trhem tak, aby bylo v bankovním a finančním sektoru EU možné účinněji zamezovat praní peněz a financování teroristické činnosti. Má však za to, že je nutné přijmout rozsáhlejší opatření.

Průmysl 5.0 nastolí nový model spolupráce mezi lidmi a stroji

I když je průmysl 4.0 zatím poměrně nový pojem, mnozí odborníci již ohlašují nástup páté průmyslové revoluce, která dá vzniknout novému modelu spolupráce a interakce mezi lidmi a stroji. To je jeden z hlavních závěrů konference věnované průmyslu 5.0, kterou dne 22. listopadu uspořádala Poradní komise pro průmyslové změny Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).

Rumunské předsednictví EU: soudržnost jakožto evropská hodnota

V první polovině roku 2019 se předsednictví Rady Evropské unie ujímá Rumunsko. V tomto období má EU na programu řadu klíčových témat, jako je diskuse o budoucnosti Evropy, jež vyvrcholí summitem v Sibiu, nový víceletý finanční rámec (VFR), brexit a v neposlední řadě rovněž volby do Evropského parlamentu 2019.

Novinky ze skupin

Ženy: největší převratná síla v podnikání

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů stojí Evropu 370 miliard eur ročně. Kromě toho je statisticky prokázáno, že podniky s genderově vyváženějšími správními radami dosahují lepších výsledků. Proč má tedy trvat dalších 217 let, než budou na celosvětové úrovni překonány genderové rozdíly, jak odhaduje Světové ekonomické fórum? Dne 17. prosince se významní řečníci ze světa obchodu, politiky a nevládních organizací setkali se členy skupiny Zaměstnavatelé, aby diskutovali o tom, jak využít obrovský potenciál, který by ženy mohly znamenat pro evropské hospodářství.

Mezinárodní den migrantů

skupina Zaměstnanci v EHSV

Při příležitosti Mezinárodního dne migrantů 18. prosince byl prezentován nový pohled na tuto otázku vycházející z toho, že migrace je běžným jevem v každé lidské společnosti.

 

Lépe informovat o Evropě na základě spolehlivých faktů a informací

Skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupina EHSV Různorodá Evropa se nedávno sešla s představiteli Evropské investiční banky (EIB) a Eurostatu, aby získala spolehlivá fakta a informace nezbytné k tomu, aby mohla vnitrostátním a regionálním organizacím i evropským občanům vysvětlit výhody členství v EU. Díky zajištění přístupu občanů a našich demokratických institucí ke spolehlivým a kvalitním informacím je možné informovat o politice, předvídat budoucí společenské výzvy a inovovat.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Volby do Evropského parlamentu v roce 2019: evropská mládež má slovo na akci „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS)

V březnu přijedou do Bruselu zástupci třiceti tří škol z celé Evropy, aby zde diskutovali o svých názorech, nadějích a očekáváních v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Jejich úkolem bude formulovat tři návrhy, v nichž shrnou hlavní priority své generace, jimiž by se měl Evropský parlament zabývat. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pak zajistí, aby se tyto návrhy dostaly k normotvůrcům.

Výstava fotografií v EHSV vrhá světlo na zdravotní postižení

Kulturní program EHSV na rok 2018 završila výstava fotografií s názvem Společně k lepší integraci (Together for Inclusion), která v pozitivním světle představila deset oceněných portrétů zdravotně postižených lidí, kteří vedou aktivní život.