Práva osob se zdravotním postižením – EHSV žádá Komisi o daleko ambicióznější strategii

Evropský hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko z vlastní iniciativy, v němž doporučuje, jak by podle něj měla vypadat agenda EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením na příštích deset let. Vyzval přitom Evropskou komisi, aby při přípravě strategie, která nutně ovlivní životy více než sta milionů Evropanů se zdravotním postižením, jeho doporučení zohlednila.

Podle zpravodaje tohoto stanoviska Ioannise Vardakastanise „musí být agenda v oblasti práv osob se zdravotním postižením na příštích deset let daleko ambicióznější, než je stávající strategie, a to zejména pokud jde o monitorování a provádění, které je zapotřebí podstatně zlepšit“.

EHSV apeluje na Komisi, aby zajistila, že v rámci agendy v oblasti práv osob se zdravotním postižením na období 2020–2030 bude plně zohledněna Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou podepsaly a ratifikovaly EU i všechny členské státy.

Na rozdíl od strategie pomoci osobám se zdravotním postižením, která je v platnosti od roku 2010, by součástí nové strategie měla být rovněž opatření, jež by umožnila v plném rozsahu splnit příslušné cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje a zohlednit zásady evropského pilíře sociálních práv.

EHSV klade velký důraz na to, aby provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením i agendy v oblasti práv osob se zdravotním postižením bylo monitorováno na úrovni EU. Doporučuje, aby Komise ve všech svých generálních ředitelstvích, agenturách a v orgánech a institucích EU zřídila „kontaktní místa pro osoby se zdravotním postižením“. Taktéž je na místě, aby problematice zdravotního postižení věnovalo zvláštní pozornost Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, a bylo tak oporou nové komisařky pro rovnost.

EHSV požaduje, aby byla problematika zdravotního postižení zohledněna ve všech politikách a právních předpisech EU, které mají vliv na život osob se zdravotním postižením. Zmíněná agenda by měla podporovat rozvoj takové společnosti, jež by byla založená na rozmanitosti a plně by dodržovala zásady nediskriminace, přístupu, účasti a začlenění. (ll)