Dohoda o přidružení mezi EU a Mercosurem je možná pouze tehdy, bude-li přínosná pro obě strany

 Evropský hospodářský a sociální výbor zdůrazňuje, že by dohoda neměla opomenout žádné odvětví, region ani zemi

Evropská unie je největší světovou ekonomikou a Mercosur zastává šesté místo. Ve stanovisku Na cestě k dohodě o přidružení mezi EU a Mercosurem, které Evropský hospodářský a sociální výbor přijal na plenárním zasedání dne 24. května, se uvádí, že podpisem dohody o přidružení mohou obě strany značně získat. EU by získala přístup na trh s téměř 300 miliony obyvatel. Mercosur by mohl diverzifikovat své hospodářství a posílit hodnotu svého vývozu a zároveň získat přístup na trh čítající 500 milionů obyvatel. Vzhledem k území, populaci a současnému obchodu přesahujícímu 84 miliard EUR ročně by uzavření dohody o přidružení mezi EU a Mercosurem umožnilo posílit úlohu obou seskupení na mezinárodní scéně a vytvořit velký prostor pro hospodářskou integraci, což by mělo přínosy pro obě strany a vedlo by to k pozitivním vnějším projevům, a to i v ostatních částech Latinské Ameriky. EHSV však varuje, že dohoda o přidružení nesmí v žádném případě vycházet ze špatného vyjednání.

EHSV vyzývá jednající strany, a zejména EU, aby si uvědomily, jak vysoké by byly politické a ekonomické náklady pro obě strany v případě, že by dohoda nebyla uzavřena, nebo by byla nevyvážená, uvedl zpravodaj stanoviska EHSV Josep Puxeu Rocamora. Dohoda o přidružení by představovala komplexní strategickou dohodu, jejímž cílem by bylo poskytovat dlouhodobé přínosy všem hospodářským a sociálním subjektům obou stran v oblasti rozvoje, bezpečnosti, migrace a environmentálních výzev.

„Dohoda o přidružení by měla mít plně komplexní sociální, pracovní a environmentální rozměr,“ zopakoval spoluzpravodaj stanoviska Mário Soares. „Tento rozměr by měl zajistit, že hospodářské vztahy budou v souladu se sociálními a environmentálními cíli a s úmluvami MOP v oblasti udržitelného rozvoje.“ (sg)