Обществени поръчки

Целта на следващите страници е да ви дадат възможност за достъп до информацията, имаща отношение към тръжните процедури на ЕИСК.

Те ще ви дадат информация и за бъдещите договори за поръчка с ниска и средна стойност, както и за подписването на произтичащите от тях договори и изпълнението на рамковите договори.

  • Покани за участие в търгове, публикувани в Официален вестник
  • Бъдещи договори за поръчка с ниска и средна стойност
  • Годишен списък на възложените обществени поръчки

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures
Electronic invoices