Future low and middle value contracts

ЕИСК оценява и планира годишните нужди, които могат да доведат до обявяването на тръжни процедури за обществени поръчки на стойност над 15 000 евро и под 140 000 евро (5 382 000 евро за строително-ремонтни работи), с оглед на публикуването на съответната информация на нашия уебсайт и даването на възможност за участие на икономическите оператори.

Освен това, за да се намали административната тежест за икономическите оператори при участие в тръжни процедури за обществени поръчки на много ниска стойност (≤ 15 000 евро), на тази страница са публикувани и модели на документи.

Документи за договори за обществени поръчки на ниска стойност (EN/FR)

Общи условия за договорите за поръчки на ниска стойност (може да се изтегли на 22 езика)

Заявка за покупка на ресторантьорски/кетъринг услуги при процедури за поръчки на ниска стойност под 15 000 евро

Заявка за покупка при процедури за обществени поръчки на много ниска стойност, под 15 000 евро

Членове 136 и 141 от Финансовия регламент: Критерии за отстраняване и решения за отстраняване; Отхвърляне от процедура за възлагане, предоставяне или присъждане

ОБЯВЛЕНИЯ (EN/FR):