Държави, обхванати от процеса на разширяване

This page is also available in:

ЕИСК е активно ангажиран в процеса на разширяване на ЕС и разработи двоен подход – регионален и двустранен, за своите отношения с организациите на гражданското общество в държавите, обхванати от процеса на разширяване.

Що се отнася до регионалния подход, Комитетът за наблюдение „Западни Балкани“ – постоянен вътрешен орган на ЕИСК, е основният инструмент за координиране на дейностите на ЕИСК в този регион. Форумът на гражданското общество в Западните Балкани, който се организира на всеки две години, е част от дейността на Комитета за наблюдение.

С държавите от Западните Балкани и Турция ЕИСК работи и на двустранна основа. Въз основа на споразуменията за асоцииране между тези държави и ЕС, с цел включване на организациите на гражданското общество в процесите на предприсъединяване и присъединяване, ЕИСК създаде три съвместни органа с представителите на гражданското общество – с Турция, Черна гора и Сърбия. Всеки орган се състои от равен брой членове от ЕИСК и от държавата партньор и провежда заседания два пъти годишно.

ЕИСК поддържа редовни контакти и организира съвместни дейности с организациите на гражданското общество на държавите, обхванати от процеса на разширяване, с които все още няма създаден съвместен орган на представителите на гражданското общество.

Работата на съвместните органи е допълнена с изготвянето на становища на ЕИСК относно процесите на предприсъединяване и присъединяване на отделните държави, както и относно теми от регионален интерес.

Displaying 1 - 4 of 4
Displaying 1 - 4 of 4