Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC)

Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC) подготвя работата на ЕИСК в широк кръг области на политика, като например заетост и условия на труд, образование и обучение, основни и граждански права, здравеопазване, социалната политика и социалните права, равенството между половете, проблемите на хората с увреждания, приобщаването на ромите, миграция и убежище, правосъдието и вътрешните работи (включително имиграцията).

Основните дейности на секцията включват работата ѝ във връзка с борбата с пандемията от COVID-19 и възстановяването от нея, основните права и върховенството на закона, европейския стълб на социалните права и съпътстващите го мерки, бъдещето на труда, както и миграцията и убежището. Секция SOC осигурява и секретариата на Европейския форум за миграцията (ЕФМ), който ЕИСК организира съвместно с Европейската комисия.

По-специализирани задачи се изпълняват в постоянните органи на секцията: Обсерваторията на пазара на труда (ОПТ), ad hoc група „Основни права и върховенство на закона“, тематична проучвателна група „Имиграция и интеграция“ (IMI), тематична проучвателна група „Права на хората с увреждания“ (DIS) и тематична проучвателна група „Приобщаване на ромите“ (ROMA).

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023