Секция „Външни отношения“ (REX)

Секция „Външни отношения“ (REX) на ЕИСК има за задача да извършва мониторинг на външните дейности на ЕС, като води диалог с организации на гражданското общество от държави и региони извън ЕС, с които ЕС поддържа официални отношения. Секцията съко така следи активно търговската политика и политиката за развитие на ЕС.

  1. Секция REX има редица комитети за наблюдение, съставени от членове на ЕИСК, които наблюдават развитието и направляват работата на REX в различните области.
  2. Съвместните консултативни комитети (СКК) се състоят от членове на ЕИСК и организации на гражданското общество на държава, с която ЕС е подписал споразумение за асоцииране или подобно споразумение. Тяхната задача е да приемат препоръки, изготвени от представители на гражданското общество по различни аспекти, свързани с двустранните отношения. Консултативните комитети имат подобна роля, но се занимават с група държави, а не само с една.
  3. Платформите на гражданското общество са подобни на СКК, но сред техните членове от ЕС има и представители на други европейски организации на гражданското общество, не само на ЕИСК. Те са създадени въз онова на споразуменията за асоцииране с източните партньори.
  4. ЕИСК участва в кръгла маса с Икономическия и социален съвет на Китай.
  5. Вътрешните консултативни групи (ВКГ) са органи, създадени съгласно споразуменията за свободна търговия (ССТ) или главите за свободна търговия в споразуменията за асоцииране. Те имат за задача да консултират ГД „Търговия“ на Комисията по главите за търговията и устойчивото развитие в ССТ. Тези органи не са двустранни; партньорите на ЕС съгласно ССТ имат свои собствени ВКГ, които съветват съответните национални правителства. Както ВКГ на ЕС, така и техните партньори могат да организират срещи между ВКГ. ЕИСК (секция REX) функционира като секретариат на ВКГ на ЕС.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies