Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO)

Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO) е една от шестте секции на ЕИСК. Основната ѝ задача е да изготвя и предлага за приемане от Пленарната асамблея на ЕИСК становища, отразяващи позициите на организираното гражданско общество в следните области на политиката на ЕС:

  • В областта на Икономическия и паричен съюз (ИПС) секция ECO следи координацията на икономическите и бюджетните политики в рамките на европейския семестър, инициативите за задълбочаване и завършване на структурата на ИПС след икономическата криза, и други свързани с икономическото управление въпроси с оглед гарантирането на стабилност, растеж и заетост;
  • Компетентността на секция ECO обхваща бюджета на ЕС (многогодишна финансова рамка), включително собствените ресурси, както и статистическите въпроси;
  • Секция ECO отговаря за работата по въпроси, свързани със справедлива и ефикасна данъчна система, включително политики за борба с изпирането на пари;
  • Тя разглежда и въпроси, свързани със стабилността, функционирането и интеграцията на финансовите и капиталовите пазари;
  • Ресорът на секция ECO включва и политиката на сближаване, регионалната и селищната политика, които имат за цел намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравенства в ЕС и насърчаване на растежа и заетостта.

В допълнение към изготвянето на становища, секцията организира редовно публични изслушвания и тематични дебати по актуални въпроси в областите ѝ на компетентност. Освен това членовете на секция ECO често участват в различни прояви в Брюксел и в целия ЕС, поддържайки тесни връзки между отговарящите за вземането на решения и представителите на гражданското общество.

Дванадесет членове на секцията влизат в състава на Бюрото на ECO, което отговаря за координирането на работата на секцията. Секцията е сформирала тематична проучвателна група, която да изготвя специфични становища относно икономическото и бюджетното управление на еврозоната.

Дейностите на членовете на секция ECO се подпомагат от секретариата на ECO.

Downloads

ECO priorities for 2023 and beyond
End of mandate report 2020–2023 – Stefano Palmieri, ECO section president