Временна проучвателна група „Услуги от общ интерес“

This page is also available in

Временна проучвателна група „Услуги от общ интерес“ има за цел да допринесе за достъпа на гражданите на Европа до висококачествени и достъпни УОИ, които са ключов елемент на европейските икономически, социални и правни системи и основен стълб на европейския социален модел и на социалната пазарна икономика.

Публичният сектор очевидно носи политическа и финансова отговорност за координиране на предоставянето на УОИ. Не е целесъобразно това да се оставя изцяло на пазарните сили. Организации с нестопанска цел и по-специално предприятията от социалната икономика доказаха своя капацитет за предоставяне на отлични УОИ.

С цел да се насърчи нарастващата роля на организациите с нестопанска цел и на предприятията от социалната икономика, би трябвало да се извърши оценка на ситуацията на УОИ във всички държави членки, особено на социалните услуги от общ интерес (УОИ). Този процес ще помогне да се определят секторите, в които свободният пазар е изключително слаб и където е необходимо преди всичко публично финансиране.

ВПГ съсредоточава своята работа и върху потенциала на УОИ за стимулиране на растежа, създаване на устойчиви работни места и насърчаване на конкурентоспособността. Във връзка с това секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN) проведе проучване на тема „Преглед на докладите на държавите членки за изпълнението на Решението на Европейската комисия относно отпускането на държавна помощ за предоставянето на услуги от общ икономически интерес“).