Временна проучвателна група „Програма в областта на цифровите технологии“

This page is also available in

Временната проучвателна група „Програма в областта на цифровите технологии“ (ВПГ ПОЦТ) има за цел да допринася за работата на секциите в специфичните им области на дейност. Тя следи отблизо програмата „Цифрова Европа“ за следващата МФР, чиято цел е да изведе Европа до позицията на водеща сила в областта на цифровизацията, да повиши икономическата ѝ мощ и да насочи цифровата трансформация в положителна посока в полза на всички европейци. Програмата включва пет конкретни цели: високопроизводителни изчислителни технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, обучение и образование и модернизация на публичните администрации и услуги.

ВПГ ПОЦТ ще се съсредоточи върху следните конкретни аспекти:

  • позитивни примери от сферата на модерните технологии, по-конкретно как да поставим хората в центъра на иновациите;
  • въздействието на цифровизацията върху труда, заетостта, квалификациите и уменията;
  • препоръки как да се благоприятства позитивното въздействие на цифровизацията в тези области;
  • нови начини за оценка на качеството на взаимодействието между хората и машините;
  • въздействието на роботите сътрудници при различните групи население;
  • цифровите иновационни центрове като структури, оказващи цифрова подкрепа на МСП;
  • последиците от цифровизацията за транспорта: електрически автомобили, автомобили без водач, паркиране, интелигентни градове, системи за интермодален транспорт и икономика на споделянето.

Тъй като цифровизацията е хоризонтален въпрос, ВПГ ПОЦТ си сътрудничи за всеки отделен случай с другите ВПГ, обсерваториите, категориите и ad hoc групите.