You are here

Временна проучвателна група „Програма в областта на цифровите технологии“

„Европа 2020“ е основната стратегия на ЕС за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, а Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е една от нейните седем водещи инициативи. ЕИСК подкрепя изпълнението на Програмата в областта на цифровите технологии чрез създадената временна проучвателна група (ВПГ) в рамките на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN).

Мисията на групата е да работи в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни и с останалите европейски институции, за да могат стратегията и законодателството на ЕС относно информационното общество да отговорят в по-голяма степен на очакванията на европейското гражданско общество.

Във връзка с това ЕИСК осъществи два големи проекта относно „Интелигентни острови“ и „Интелигентни градове“. Освен това беше публикувано проучване „Етиката на големите информационни масиви“.

Бяха установени следните ключови области, които будят конкретни опасения, и трябва спешно да бъдат разгледани:

  • равен достъп за всички (електронно приобщаване);
  • въздействието върху пазара на труда и условията на труд;
  • разработване и наличие на онлайн съдържание и услуги;
  • защита на основни права като неприкосновеността на личния живот, личната сигурност и достойнство;
  • защита на данните и на големите информационни масиви;
  • влияние върху икономиката.

Посредством становища, конференции и изслушвания ВПГ осъществява непрекъснато наблюдение на цифровата трансформация и въздействието върху гражданското общество с цел да се определи най-добрият начин за постигане на напредък.