Временна проучвателна група „Изпълнение на Бялата книга за транспорта“

This page is also available in

Временна проучвателна група (ВПГ) „Изпълнение на Бялата книга за транспорта“ беше създадена през април 2013 г. като първа стъпка към практическото изпълнение на препоръките, отправени в становището на ЕИСК „Бяла книга за транспорта: спечелването на подкрепа от гражданското общество“ (TEN/479).

Мисията на ВПГ е да гарантира, че важните актове от законодателството на ЕС, свързани с Бялата книга, се изготвят с адекватното участие на гражданското общество. Тя предлага новаторски начини за включване на гражданското общество в процеса на вземане на решения и изпълнението на политиките на ЕС.

Приобщаващ диалог относно ТЕN-Т

се стреми да установи диалог между властите, заинтересованите страни и гражданското общество относно коридорите на основната мрежа TEN-T. Идеята беше лансирана на конференцията в Малмьо „Изграждане на бъдещето на коридорите на централната мрежа“ и потвърдена отново на конференцията в Милано „По-добър диалог за интелигентен и устойчив транспорт“.

В подкрепа на този двустранен приобщаващ диалог беше стартирана онлайн платформата „Да говорим за транспорта“.

Устойчив транспорт​​​​​​​

Парижкото споразумение, сключено на 21‑вата Конференция на страните по РКООНИК, задължава всички подписали го страни да ускорят намаляването на емисиите на парникови газове. Това намаляване зависи до голяма степен от транспорта, който е вторият най-голям източник на емисии на парникови газове. С оглед на това ВПГ разгледа „Въздействието на заключенията на 21-вата конференция на страните по РКООНИК върху европейската транспортна политика“ (TEN/582), последвано от становището относно „Декарбонизация на транспорта“ (TEN/609).

Пакет за мобилността

допринася активно за становищата и наблюдава внимателно темите, свързани с „Пакета за мобилност“ от 2017 г. на Европейската комисия, като мерките за достъп до пазара, прилагането на социалното законодателство и налагането на пътни такси.

Downloads

Presentation of the PSG