Временна проучвателна група „Европейска енергийна общност“

This page is also available in

Временна проучвателна група „Европейска енергийна общност“ изпълнява програмата на ЕИСК по енергийните въпроси, следвайки две основни линии:

Насърчаване на участието на гражданското общество в решаването на енергийните въпроси чрез Европейския енергиен диалог (ЕЕД) 

ЕИСК настоява за укрепване на ролята на гражданското общество, за да се гарантира успехът на енергийния преход. Участието на обществеността в разработването на политиките и тяхното изпълнение повишава ангажираността, подобрява процеса и допринася за постигането на целите на енергийната политика на ЕС. Във връзка с това ЕИСК насърчава идеята за Европейски енергиен диалог. Този диалог трябва да даде възможност на всички заинтересовани страни да постигнат разбиране на енергийните предизвикателства и свързаните с тях компромиси, да предприемат самостоятелни действия и да допринасят за решенията в областта на енергийната политика, като същевременно отчитат общата картина по отношение на общоевропейските предизвикателства и възможните решения. За насърчаването на този диалог, членовете на временната проучвателна група организират изслушвания и конференции, включително прояви, свързани с годишните доклади за състоянието на енергийния съюз (2015, 2016), спомагат за изготвянето на годишно становище относно състоянието на енергийния съюз (2015, 2016) и участват активно в прояви, организирани от външни организации, като Гражданския енергиен форум, Европейския форум за ядрена енергия и Форума за енергийната инфраструктура.

Насърчаване на по-тясна координация по енергийните въпроси 

Държавите – членки на ЕС, са все по-взаимозависими от техническа и политическа гледна точка и трудно могат самостоятелно да изпълнят успешно и по разходоефективен начин енергийните си цели. Ето защо ЕИСК насърчава по-силна координация, по-специално по отношение на мрежите и структурата на пазара. ЕИСК приветства предложената от Европейската комисия рамка на енергийния съюз и продължава да се ангажира с нея чрез своите секторни и междусекторни становища и публични изслушвания.