Тематична проучвателна група „Услуги от общ интерес“

This page is also available in

Задачата на тематичната проучвателна група „Услуги от общ интерес“ е да насърчава съответните европейски и национални органи да гарантират правото на достъп до висококачествени услуги в контекста на устойчивото развитие и социалното сближаване, както и да гарантира, че това право е подкрепено от законови и подзаконови разпоредби, които го дефинират и определят как то ще се прилага във всяка една област. Услугите от общ интерес (УОИ) са основен компонент на европейската икономическа, социална и правна система и представляват стълб на европейския социален модел и на социалната пазарна икономика.

Публичният сектор очевидно носи политическа и финансова отговорност за координиране на предоставянето на УОИ. Не е целесъобразно това да се оставя изцяло на пазарните сили. Организации с нестопанска цел и по-специално предприятията от социалната икономика доказаха своя капацитет за предоставяне на отлични УОИ.

Осигуряване на положително взаимодействие между големия европейски пазар и изискванията за свободно движение, свободна конкуренция, ефективност, конкурентоспособност и икономическа динамика, от една страна, и целите от общ интерес, от друга страна се оказа дълъг и сложен процес. В това отношение бяха постигнати много успехи, но все още има нерешени проблеми, както е видно от Европейския стълб на социалните права.

Тази общност от ценности предлага редица подходи за организиране на услуги от общ интерес в зависимост от държавата, региона и сектора. Подобно разнообразие от ситуации представлява предизвикателство за европейската интеграция. Това обаче далеч не е непреодолимо препятствие, това е възможност за създаване на рамка за обслужване на общия интерес в един постоянно променящ се икономически и социален контекст чрез формулиране на набор от принципи, приложими за всички услуги от общ интерес.