Платформа на гражданското общество „ЕС – Украйна“

This page is also available in

Политическите глави от Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна бяха подписани на 21 март 2014 г., а останалите раздели – на 27 юни 2014 г. От 1 ноември 2014 г. се прилагат временно важни части на споразумението, най-вече без частта за търговията; временното прилагане на разпоредбите за търговията от споразумението започна от 1 януари 2016 г. Споразумението ще влезе изцяло в сила едва след като бъде ратифицирано от всички държави – членки на ЕС.

Институционалните, общи и заключителни разпоредби на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (член 469) предвиждат създаването на Платформа на гражданското общество, натоварена със задачата да насърчава провеждането на редовни срещи на представителите на гражданските общества и на двете страни „с цел да ги информират за изпълнението на настоящото споразумение и да получават обратна информация от тях в тази връзка“. Следователно Платформата допълва политическите органи, които съществуват в рамките на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, и дава възможност на организациите на гражданското общество и от двете страни да наблюдават процеса на прилагане от гледна точка на гражданското общество и да изготвят препоръки към съответните органи.

Членството в Платформата на гражданското общество „ЕС – Украйна“е предвидено в член 469: „В състава ѝ влизат членове на Европейския икономически и социален комитет, от една страна, и представители на гражданското общество от страна на Украйна, от друга страна“.

Платформата е създадена на 16 април 2015 г. и има членове от всяка от страните. От страна на ЕС тя включва членове на ЕИСК и постоянни наблюдатели от европейските мрежи на гражданското общество (Асоциацията на европейските търговски палати (Eurochambres), Конфедерацията на европейския бизнес (BusinessEurope), Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Асоциацията на европейските земеделски стопани и европейските земеделски кооперативи (Copa-Cogeca), кооперациите „Европа“ (Cooperatives Europe) и Форума на гражданското общество към Източното партньорство).

Платформата на гражданското общество може да отправя препоръки към Съвета за асоцииране (равнище министри); освен това Комитетът за асоцииране (равнище висши държавни служители) и Парламентарният комитет за асоцииране са задължени да организират редовни контакти с нейните представители с цел да се запознаят с вижданията им относно постигането на целите на Споразумението за асоцииране (член 470).