Платформа на гражданското общество „ЕС – Молдова“

This page is also available in

Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова беше подписано на 27 юни 2014 г. и влезе в сила в своята цялост на 1 юли 2016 г.

Институционалните, общи и заключителни разпоредби на Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (член 442) предвиждат създаването на Платформа на гражданското общество, натоварена със задачата да насърчава провеждането на редовни срещи на представителите на гражданските общества и на двете страни „с цел да ги информират за изпълнението на настоящото споразумение и да получават обратна информация от тях в тази връзка“. Следователно Платформата допълва политическите органи, които съществуват в рамките на Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова, и дава възможност на организациите на гражданското общество и от двете страни да наблюдават процеса на прилагане от гледна точка на гражданското общество и да изготвят препоръки към съответните органи.

Членството в Платформата е предвидено в член 442: „В състава ѝ влизат представители на гражданското общество от страна на ЕС, сред които и членове на Европейския икономически и социален комитет, и представители на гражданското общество от страна на Република Молдова“.

Платформата на гражданското общество „ЕС – Молдова“ е създадена на 10 май 2016 г. и имачленове и от двете страни. От страна на ЕС тя включва членове на ЕИСК и членове от европейските мрежи на гражданското общество (Асоциацията на европейските търговски палати (Eurochambres), Конфедерацията на европейския бизнес (BusinessEurope), Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Асоциацията на европейските земеделски стопани и европейските земеделски кооперативи (Copa-Cogeca), кооперациите „Европа“ (Cooperatives Europe) и Форума на гражданското общество към Източното партньорство).

Платформата на гражданското общество може да отправя препоръки към Съвета за асоцииране (равнище министри); освен това Комитетът за асоцииране (равнище висши държавни служители) и Парламентарният комитет за асоцииране са задължени да организират редовни контакти с нейните представители с цел да се запознаят с вижданията им относно постигането на целите на Споразумението за асоцииране (член 443).