Комитет за наблюдение„Източни съседи“

Комитетът за наблюдение „Източни съседи“ е създаден през 2004 г. като специален орган на ЕИСК, отговарящ за отношенията с гражданското общество в държавите от източното съседство. Комитетът за наблюдение обикновено заседава четири пъти годишно и обсъжда актуални въпроси, свързани с държавите от източното съседство, като често се канят представители на другите европейски институции, външни експерти, организации на гражданското общество и др. Членовете на комитета участват активно в дейностите на Източното партньорство, като например многостранните платформи на Източното партньорство и Форума на гражданското общество към Източното партньорство.