Европейски форум за миграцията

През януари 2015 г. в сътрудничество с Европейската комисия ЕИСК организира първото издание на Европейския форум за миграцията (ЕФМ). Той се разви като продължение на Европейския форум за интеграция, който се проведе 11 пъти между 2009 г. и 2014 г.

ЕФМ е платформа за диалог между гражданското общество и европейските институции по въпроси, свързани с миграцията, убежището и интеграцията на граждани на трети държави. Той събира, най-малко веднъж годишно, представители на организации на гражданското общество, местните и регионалните власти, държавите членки и институциите на ЕС.

Целта на ЕФМ е да се засилят координацията и сътрудничеството между ключовите участници в многостепенното европейско управление на миграцията. ЕФМ се стреми да предоставя повече информация относно най-новите политически развития, но също и да събира информация за изпълнението на европейските политики по места, на регионално и местно равнище. Той следва да допринася за по-доброто разбиране на основните предизвикателства, пред които са изправени организациите на гражданското общество и социалните партньори, и да определи как по-ефективно да се подкрепят техните усилия да отговорят на нуждите на мигрантите.

Секретариатът на ЕФМ се осигурява от служителите на секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC) на ЕИСК.