Научни изследвания и иновации

Научните изследвания и иновациите са изключително важни за повишаването на конкурентоспособността, насърчаването на икономическия растеж, създаването на работни места и търсенето на решение на обществените предизвикателства. Отчитайки този факт, ЕИСК наблюдава изпълнението на „Хоризонт 2020“ – програмата на ЕС за мащабни научни изследвания и иновации. Участваме активно в дебата за отговорни научни изследвания и иновации – концепция, която цели да обвърже различните заинтересовани страни в НИРД. По този начин заедно можем да намерим устойчиви и приобщаващи решения на днешните обществени предизвикателства.