Предприятия

Предприемачеството във всичките му форми е изключително важно за постигане на икономически растеж, иновации, създаване на работни места и социално приобщаване.

МСП имат основна роля в европейската икономика. Затова ЕИСК винаги е подчертавал тяхното значение и необходимостта от подкрепа за развитието им. През последните години Комитетът успя да се превърне в основен участник на европейско равнище в насърчаването на социалното предприемачество и социалната икономика. Новите икономически модели заемат челно място в дневния ред на ЕИСК, който предприе редица инициативи в тази област.