Start guide – Model COP

This page is also available in

Start guide - Model COP

Когато става дума за климата, често чуваме, че положението е извънредно и че краткосрочните и дългосрочните последици от изменението на климата ще са опустошителни, и ни се струва, че нищо не може да се направи. 

Вашата роля ще бъде да представлявате влиятелна група от заинтересовани страни на конференция, посветена на изменението на климата и да работите заедно с други групи за създаване на план за ограничаване на глобалното затопляне до безопасни нива доста под 2 °C.

Групите представляват действителни сектори и промишлености, чиито дейности и позиции оказват влияние върху глобалното затопляне:

  1. Чистите технологии
  2. Конвенционалните енергийни доставки
  3. Групите на гражданското общество, жените и младежите, наречени в тази игра „Ястреби на климатичната справедливост“
  4. Земите, селското стопанство и горското стопанство
  5. Промишлеността и търговията
  6. Правителствата на държавите по света (развити страни, страни с развиваща се икономика, развиващи се страни).

          6A. Развити страни

          6Б. Развиващи се страни

          6C. Страни с бързо развиваща се икономика

 

 

Downloads

Start guide

група 1: чисти технологии

група 2: снабдяване с конвенционална енергия

група3: организации, борещи се за справедливост в областта на климата

група 4: земя, селско и горско стопанство

група 5: промишленост и търговия

група 6a: развити държави

група 6b: Развиващи се държави

група 6c: бързо развиващи се държави