ЕИСК отправя препоръки за бъдещата икономическа политика на ЕС и за управлението на ИПС

През юли ЕИСК представи предложения за икономическата програма на предстоящия законодателен мандат и препоръча те да послужат за основа на нова икономическа стратегия на ЕС.

Бъдеща икономическа политика и управление, според ЕИСК, следва да отчитат геополитическите и обществените предизвикателства, като например забавянето на икономическия растеж в световен план, нерешените търговски спорове, излизането на Обединеното кралство от ЕС, изменението на климата и демографските промени, нарастващото неравенство и четвъртата индустриална революция, както и да допринасят за укрепването на устойчивостта на кризи и за жизнеустойчивостта на икономическия модел. Тези предизвикателства изискват широкообхватна икономическа стратегия с ясни политически цели и по-съгласувана рамка за икономическо управление.

Всички четири стълба на ИПС — паричният и финансов, икономическият, социалният и политическият — трябва да бъдат укрепени по балансиран начин, като за бъдещото развитие на икономиката на ЕС е необходимо положително послание. ЕИСК призовава и за създаване на фискален капацитет на равнището на еврозоната, балансираност на мерките, свързани с предлагането и търсенето, и засилено участие на Европейския парламент, социалните партньори и организациите на гражданското общество в ключови решения в областта на социалната и икономическата политика.

По отношение на мерките за конвергенция във възходяща посока ЕИСК счита, че е необходимо да бъдат насърчени образованието и обучението, както и научните изследвания и иновациите. Тези мерки могат да засилят конкурентоспособността на икономиката на ЕС, т.е. капацитета ѝ за повишаване на производителността и жизнения стандарт по устойчив начин, и едновременно с това превръщането ѝ в неутрална по отношение на климата икономика.

За повече информация: ECO/492 & ECO/493 (jk)