ЕИСК призовава Комисията да съгласува по-добре законодателството си относно енергетиката и промишлеността с политиката в областта на климата

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призовава Комисията да обмисли по-задълбочено възможностите за политики, които спомагат едновременно за намаляване на емисиите на парникови газове и запазване на конкурентоспособността. Целта трябва да бъде по-добра защита и насърчаване на ресурсо- и енергоемките промишлени сектори (РЕПС) на ЕС. В противен случай Европа е изложена на риск да загуби работни места за сметка на по-малко чисти икономики, както и да не изпълни целта си за намаляване на емисиите на парникови газове.

„Настоящата схема за търговия с емисии, предназначена да насърчава инвестициите, не е ефективна, тъй като прилагането ѝ в световен мащаб понастоящем не е осъществимо. Ако се прилага единствено в Европа, има опасност от изместване на въглеродни емисии и съответно — на инвестиции“, предупреди Аурел Лауренциу Плошчану, докладчик по становището на ЕИСК относно „Съгласуването на политиките в областта на климата и енергетиката от гледната точка на промишления сектор“, прието на 17 юли. „Бъдещите инвестиции от страна на ЕС и държавите членки следва да бъдат съсредоточени върху научноизследователските, развойните и иновационните дейности и внедряването на технологии с ниски или нулеви емисии както за РЕПС, така и за необходимото допълнително производство на електрическа енергия. Друга област, върху която трябва да се акцентира, е образованието и обучението на работната ръка за тях“, добави съдокладчикът Енрико Джибелиери.

Тъй като енергийните разходи в стоманодобивната, алуминиевата и стъкларската промишленост например представляват около 25 % от общите разходи, разходите за емисии на парникови газове също са високи. С въвеждането на схемата за търговия с емисии европейските продукти ще се оскъпят и ще има опасност да бъдат заменени с по-евтини продукти на международния пазар. (sma)