Група „Работници“ в ЕИСК обсъжда заетостта, сближаването и социалните права в Румъния

от група „Работници“ на ЕИСК

На 25 юни група „Работници“ на ЕИСК проведе в Букурещ, Румъния, извънредно заседание под наслов „Работните права и социалното сближаване на работниците: Европа на общите ценности“. Оливие Рьопке, председател на групата, приветства различните стъпки, предприети от румънското председателство, които допринесоха в решаваща степен за подобряване на условията на живот на работниците, като например създаването на Европейския орган по труда и директивите за равновесието между професионалния и личния живот и за прозрачни и предвидими условия на труд.

Обсъжданията бяха съсредоточени върху основните предизвикателства, свързани с трудовата мобилност, заетостта и сближаването на социалните права в Европейския съюз. Мариус-Константин Будай, министър на труда и социалната справедливост на Румъния, подчерта необходимостта от постигане на икономическо сближаване и по-специално от намаляване на разликите в заплащането между държавите от Западна и Източна Европа.

Множество оратори обсъдиха европейския стълб на социалните права, който, ако бъде приложен правилно, би могъл да доведе до по-силно сближаване. Лидерите на петте румънски профсъюзни конфедерации наблегнаха на предизвикателствата в областта на социалната сфера и заетостта в Румъния, а именно високото равнище на бедност, ниските заплати, проблемите с колективните трудови договори и социалния диалог.

Що се отнася до мобилността на работниците, ораторите заявиха, че макар тя да е в състояние да допринесе за стимулиране на икономическия растеж и за преодоляване на недостига на умения в ЕС, напускането на твърде много квалифицирани работници може са се отрази отрицателно на държавите на произход, както в Румъния, където три милиона души са емигрирали в търсене на по-добри условия на живот. (mg)

Повече информация можете да намерите тук.