Понижаването на корпоративните данъци стимулира инвестициите, сочи неотдавнашно проучване

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Корпоративните данъци са най-пагубната за икономическия растеж форма на данъчно облагане. Противно на обществените представи през последните 40 години не е отчетен спад в приходите от корпоративни данъци като дял от БВП. Държавите, които намалиха ефективните ставки на корпоративния данък, отчетоха нарастване на инвестициите през следващите години. Това са някои от заключенията на неотдавнашно проучване, поръчано от Европейския икономически и социален комитет по искане на група „Работодатели“.

Високата ставка на корпоративния данък може да възпрепятства стопанската дейност и да направи нерентабилни някои инвестиционни проекти, което на свой ред намалява данъчната основа и съответно събирането на приходите. Повишаване на данъчната ставка за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) с един процентен пункт средно води до спад на тези инвестиции от 3,7 %.

Анализът показва също, че намаляването на корпоративния данък не води обезателно до недостиг на публични финанси, а на практика може донякъде да се самофинансира. В шест държави намаляването на ставките на корпоративния данък доведе до повишаване на приходите. По-ниските корпоративни данъци означават по-голям растеж – намаляването на данъчната ставка с 10 процентни пункта може да повиши годишния растеж с 1-2 процентни пункта.

„Проучването има за цел да послужи като полезен и надежден инструмент в дебата за данъчното облагане. Това е особено важно предвид настоящата ситуация в Европейския съюз, при която обществените нагласи по въпроса за данъчното облагане на дружествата (особено на големите мултинационални предприятия) са изкривени и се експлоатират от популистите“, отбеляза заместник-председателят на група „Работодатели“ Кристер Андерсон. Проучването предоставя данни и конкретни примери, с които може да се противодейства на този дискурс.

Данъчните ставки са се понижили значително през последните четиридесет години, но приходите от корпоративни данъци като дял от БВП остават на равнища, сходни с тези през 80-те години. Приходите от корпоративни данъци са предимно от порядъка на 2-3 % от БВП, а приходите от данъци върху заплатите, ДДС и подоходни данъци възлизат общо на над 30 %.

Проучването може да бъде свалено от уебсайта на ЕИСК на следния адрес: https://europa.eu/!NB43bP (lj)