Лидерите на ЕС призоваха да се вземат неотложни мерки за превръщането на Европа в световен лидер в областта на устойчивото развитие

Националните икономически и социални съвети и Европейският икономически и социален комитет изпратиха послание до лидерите на ЕС от Рим, където се срещнаха на 13 и 14 юни, за да обсъдят своята роля в устойчивото развитие на Европа и европейския стълб на социалните права.

Дебатът се проведе в рамките на годишната среща на председателите и генералните секретари на ЕИСК и икономическите и социални съвети на държавите членки, която тази година се организира съвместно от ЕИСК и Икономическия и социален съвет на Италия (CNEL).

Сред основните оратори на откриването, в което взе участие президентът на Италия Серджо Матарела, бяха италианският външен министър Енцо Моаверо Миланези и председателят на италианския Национален съвет на икономиката и труда (CNEL) Тициано Треу.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе призова новия Европейски парламент и бъдещата Комисия за твърдо и решително политическо лидерство, за да може Европа да заеме челни световни позиции в сферата на устойчивото развитие.

Основните заключения от дебата, изпратени до основните институции на ЕС, са следните:

 • Програмата на ООН до 2030 г. трябва да бъде първостепенен приоритет за ЕС през следващото десетилетие, за да може Съюзът да се справи успешно с петте ключови прехода:
  • икономическо преобразуване,
  • енергийно и екологично преобразуване,
  • широкообхватно социално преобразуване,
  • преобразуване на демокрацията и участието и
  • геополитически преход в международните отношения.
 • Програмата до 2030 г. е печеливша стратегия:
  • за работодателите, тъй като борбата за конкурентоспособност ще се води на световно равнище в секторите, свързани с програмата за устойчиво развитие;
  • за работниците, тъй като много от ЦУР са свързани със социалното измерение на европейския проект;
  • за гражданското общество, което, ако участва в пълна степен в управлението, може да играе роля с решаващо значение за адекватния мониторинг на изпълнението на ЦУР.
 • Необходимо е да се разработи пътна карта, за да се стимулира прилагането на европейския стълб на социалните права, множество важни елементи от който остават до голяма степен неразгледани.
 • Процесът на европейския семестър би трябвало също да бъде адаптиран към Програмата до 2030 г.
 • 40 % от общия бюджет на ЕС за 2021—2027 г. би трябвало да бъдат предназначени за устойчиво развитие.
 • Новата Комисия би трябвало да има заместник-председател, отговарящ за включването на ЦУР във всички политики на ЕС.
 • Това е проект за надежда и устойчивост, който може да бъде фактор за единство и солидарност в рамките на ЕС, като мобилизира гражданското общество, и по-специално младежите.
 • Икономическите и социални съвети биха могли да действат като съвети за гражданско участие, имащи за задача да организират обществени консултации относно новите модели на устойчиво развитие.
 • ЕС, в качеството си на най-голямата икономика в света, чрез своята търговска политика трябва да играе основна роля за популяризиране на световно равнище на програмата за устойчиво развитие.

Пълния текст на заключенията от заседанието може да намерите тук. (dm)