Основните услуги трябва да бъдат достъпни за всички

По-доброто изпълнение на Европейския стълб на социалните права, с акцент върху гарантирането на основните услуги, беше една от темите на пленарната сесия през юни, на която членовете приеха становище по собствена инициатива по темата, изготвено от Раймонд Хенкс и Кшищоф Балон.

ЕИСК изтъква, че всички трябва да имат достъп до основни услуги като водоснабдяване, енергия и транспорт, тъй като те са жизненоважни за социалната справедливост.

Някои от тези услуги не са регламентирани и прилагани в достатъчна степен в държавите членки, подчерта г-н Хенкс. „Призоваваме за това основните услуги да бъдат достъпни за всички“, отбеляза той, но допълни, че това няма да е достатъчно. „Ще трябва също така да се изясни концепцията за основни услуги и да се предприемат конкретни мерки за справяне със съществуващите пропуски и гарантиране на доброто функциониране на тези услуги в отговор на нуждите на ползвателите“, посочи той.

С оглед на това ЕИСК приветства факта, че принцип 20 на социалния стълб утвърждава правото на достъп до основни услуги. „Тези услуги са съществен елемент на социалната справедливост и се основават на принципа на равно третиране на ползвателите, забрана на всякакъв вид дискриминация или изключване, както и на принципа на всеобщ достъп до високо равнище на финансова достъпност и качество“, допълни г-н Балон. (mp)