Макрорегионални стратегии: ЕИСК настоява за подобрения

ЕИСК призовава за подобряване на макрорегионалните стратегии и в проучвателно становище

Тези предложения, които бях представени през юни, се основават на задълбочен анализ на съществуващите макрорегионални стратегии. Анализът показа, че до този момент стратегиите са полезен инструмент на политиката на сближаване, както и за засилена интеграция и сътрудничество, но не са отговорили на очакванията да спомогнат за намаляването на социалните и териториалните неравенства и да повишат екологичната устойчивост.

За да се подобри въздействието на стратегиите върху намаляването на социалните и териториалните неравенства, Комитетът препоръчва да се подобрят най-вече комуникацията и връзките между участващите в сътрудничеството партньори и да се насърчи по-тясно участие на организациите на гражданското общество в изпълнението и мониторинга на стратегиите.

С оглед на това отговарящите за изготвянето на политиките трябва да укрепят политическите мерки, да насърчат активната ангажираност с макрорегионалните стратегии и да намалят бюрокрацията. Организирането на съществуващите бази данни във функциониращи, взаимносвързани и управлявани съвместно мрежи е друг важен аспект.

ЕИСК счита, че комуникацията относно макрорегионалните стратегии трябва да бъде подобрена, за да се повиши видимостта на тези стратегии и да се насърчат изграждането на мрежи и участието.

Би трябвало да се даде приоритет —както в териториално, така и в секторно отношение — на изграждането на мрежи и обединяването в клъстери на социалните партньори, местните социално-икономически участници и организациите на гражданското общество. Тяхното участие във вземането на решения, планирането и оценката на политиките е изключително полезно за изпълнението на макрорегионалните стратегии и освен това може да даде тласък на сближаването и социалната и екологичната устойчивост.

Накрая, ЕИСК предлага да се създадат ефективни мрежи за образователни дейности. Те биха могли също така да подобрят резултатите по отношение на устойчивостта на околната среда. (jk)